پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجزای ساختار دیوارهای دیوارهای پوششی بدون سازه

اجزای ساختار:

اجزای ساختار دیوارهای دیوارهای پوششی بدون سازه

در ساختارهای دیوار پوششی بدون سازه، از پنل های معمولی ( RG و یا GKB ) و پنل مقاوم در برابر ضربه ( DIAMANT ) استفاده می شود.

اجزای ساختار
اجزای ساختار
  • صفحات مرکب:

ایـن نـوع صفحـات، از ترکیـب پنل هـای گچی بـا یک لایه عایق به دسـت می آینـد. صفحـات مرکـب در دو نـوع MW و یا PS  تولید می شوند .بدین ترتیب که پنل های

هـای گچـی با یک لایه عایق پشـم معدنـی ( MW)یا پلی اسـتایرن ( PS ) پوشـش داده می شـوند (ایـن عملیـات در کارخانـه صـورت می گیرد). صفحـات مرکـب نـوع MW دارای عایـق صوتـی و حرارتی بوده و صفحـات مرکـب نـوع PS صرفـا دارای عایق حرارتی می باشند.

  • چسب پرلفیکس کناف:

بـرای نصـب صفحـات گچی و صفحات مرکب بر روی سـطوح سـاخته شـده با مصالح بنایی، از چسـب پرلفیکـس کناف اسـتفاده می شـود. پرلفیکـس، از گچ و مواد افزودنی ویژه سـاخته می شود.

اجزای ساختار
اجزای ساختار
  • مواد و مصالح درزگیری و آماده سازی:

این مواد و مصالح شامل نوار درزگیر، نوار چسب جدا کننده (ترن فیکس)، سازه یا نوار محافظ گوشه (کرنربید)، بتونه درزگیر (فوگن فولر)، گچ پوششی (ماستیک) و پرایمر زیر رنگ (تیفن گروند) می باشد.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک