پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

اجزاي ساختار

اجزاي ساختار:

اجزای ساختار دیوارهای دیوارهاي پوششي بدون سازه

در ساختارهای دیوار پوششي بدون سازه، از پنل های معمولي ( RG و یا GKB ) و پنل مقاوم در برابر ضربه ( DIAMANT ) استفاده مي شود.
اجزاي ساختار
اجزاي ساختار
  • صفحات مرکب:

ایـن نـوع صفحـات، از ترکیـب پنل هـای گچي بـا یک لایه عایق به دسـت مي آینـد. صفحـات مرکـب در دو نـوع MW و یا PS  تولید می شوند .بدین ترتیب که پنل های

هـای گچـي با یک لایه عایق پشـم معدنـي ( MW)یا پلي اسـتایرن ( PS ) پوشـش داده مي شـوند (ایـن عملیـات در کارخانـه صـورت می گیرد). صفحـات مرکـب نـوع MW داراي عایـق صوتـي و حرارتي بوده و صفحـات مرکـب نـوع PS صرفـا داراي عایق حرارتي مي باشند.
  • چسب پرلفيکس کناف:
بـراي نصـب صفحـات گچي و صفحات مرکب بر روي سـطوح سـاخته شـده با مصالح بنایي، از چسـب پرلفیکـس کناف اسـتفاده مي شـود. پرلفیکـس، از گچ و مواد افزودني ویژه سـاخته مي شود.
اجزاي ساختار
اجزاي ساختار
  • مواد و مصالح درزگيري و آماده سازي:
این مواد و مصالح شامل نوار درزگیر، نوار چسب جدا کننده (ترن فیکس)، سازه یا نوار محافظ گوشه (کرنربید)، بتونه درزگیر (فوگن فولر)، گچ پوششی (ماستیک) و پرایمر زیر رنگ (تیفن گروند) می باشد.

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990