پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجزای ساختار

اجزای ساختار دیوارهای دیوارهای پوششی بدون سازه

در ساختارهای دیوار پوششی بدون سازه، از پنل های معمولی ( RG و یا GKB ) و پنل مقاوم در برابر ضربه ( DIAMANT ) استفاده می شود.

اجزای ساختار
  • صفحات مرکب:

ایـن نـوع صفحـات، از ترکیـب پنل هـای گچی بـا یک لایه عایق به دسـت می آینـد. صفحـات مرکـب در دو نـوع MW و یا PS  تولید می شوند .بدین ترتیب که پنل های

هـای گچـی با یک لایه عایق پشـم معدنـی ( MW)یا پلی اسـتایرن ( PS ) پوشـش داده می شـوند (ایـن عملیـات در کارخانـه صـورت می گیرد). صفحـات مرکـب نـوع MW دارای عایـق صوتـی و حرارتی بوده و صفحـات مرکـب نـوع PS صرفـا دارای عایق حرارتی می باشند.

  • چسب پرلفیکس کناف:

بـرای نصـب صفحـات گچی و صفحات مرکب بر روی سـطوح سـاخته شـده با مصالح بنایی، از چسـب پرلفیکـس کناف اسـتفاده می شـود. پرلفیکـس، از گچ و مواد افزودنی ویژه سـاخته می شود.

اجزای ساختار
  • مواد و مصالح درزگیری و آماده سازی:

این مواد و مصالح شامل نوار درزگیر، نوار چسب جدا کننده (ترن فیکس)، سازه یا نوار محافظ گوشه (کرنربید)، بتونه درزگیر (فوگن فولر)، گچ پوششی (ماستیک) و پرایمر زیر رنگ (تیفن گروند) می باشد.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک