پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

 سقف کاذب D112b با سازه گذاری یک طرفه

سقف کاذب D112b شـامل یـک زیرسـازی فـولادی سـبک بـا سـازه گـذاری در یـک جهـت بوده کـه پنل هـا در یک یـا دو لایـه بـر روی آن نصب می شوند. زمانـی کـه یـک سـقف کاذب بـا سـرعت اجرایـی بـالا و حداقـل مصالـح و هزینه مـد نظر باشـد، سـقف کاذب D112b کنـاف گزینه بسـیار مناسـبی خواهد بود.بـه لحـاظ اجرایـی، توصیـه می شـود کـه از ایـن نـوع سـقف کاذب بـا در نظر گرفتن شـرایط زیر اسـتفاده شـود:

  • سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع
  • دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
  • ارتفاع آویزگیری کمتر از 50 سانتی متر
  • سقف کاذب ساده و فاقد شکست

یـک نمونـه از کاربردهـای ایـن نـوع سـقف کاذب، در سـقف های تیرچـه بلـوک بـا بلوک های پلـی اسـتایرنی در واحدهای مسـکونی اسـت، که ارتفـاع آویز در آن معمـولا کـم بـوده و سـقف کاذب در یـک سـطح محـدود و فاقد شکسـت اجرا می شود.

سقف کاذب D112b
سقف کاذب D112b

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک