پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

کلمپ مشهود ماسا

کلمپ مشهود ماسا

بست های مورد استفاده در سیستم مشهود ماسا هستند که برای تایل های سرامیک و سنگ به کار برده و با توجه به اندازه و محل قرارگیری آنها در نما، به اشکال مختلفی تولید و نامگذاری می شوند.

کلمپ های مشهود ماسا در مرحله نصب تایل، بر روی رانر ماسا  قرار داده شده، پس از جانمایی تایل ها، به رانر پیچ می شوند. چون لبه نگهدارنده این کلمپ های از روی نما قابل مشاهده هستند این سیستم را سیستم مشهود ماسا می نامند.

کلمپ مشهود ماسا

نام گذاری کلمپ ها براساس طول آن (100میلیمتری و 46 میلیمتری) و محل قرارگیری کلمپ ها (بالا، وسط و پایین) انجام می گیرد.

به این ترتیب که کلمپ هایی را که در بالاترین تراز نما قرار دارند و بالاتر از آنها تایلی قرار نمی گیرند با حرف U (UP)، کلمپ هایی را که در ترازهای میانی نما استفاده می شوند و همزمان سرامیک های بالایی و پایینی خود را مهار می کنند با حرف M (Middle)، و کلمپ هایی که در پایین ترین تراز نما قرار گرفته اند و پایین تر از آن ها تایلی قرار نمی گیرد را با حرف D ((Down نام گذاری می کنند.

به این ترتیب 6 نوع کلمپ در سیستم ماسا مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از :

D46, D100- M46, M100- U46, U 100

کلمپ مشهود ماسا با توجه به ضخامت تایل استفاده شده در نما در دو دسته کلمپ مشهود سرامیک و کلمپ مشهود سنگ تولید می شوند که کلمپ های مورد استفاده برای سرامیک را با حرف C (CERAMIC) و کلمپ های مورد استفاده برای سنگ را با حرف لاتین S (STONE) نشان می دهند.

تفاوت این دو دسته به علت ضخیمتر بودن تایل سنگ نسبت به سرامیک می باشد که باعث می شود محل قرارگیری تایل ها یا نشیمنگاه در کلمپ های سنگ، پهن تر از نشیمنگاه در کلمپ های مورد استفاده برای سرامیک باشد .

کلمپ های مورد استفاده برای سنگ : D46SD100S – M46SM100S – .U46SU100S

کلمپ های مورد استفاده برای سرامیک: D46CD100C – – M46CM100C  .U46CU100C

کلمپ های مشهود ماسا برای تایل های حداقل 5 میلیمتر تا حداکثر 22 میلیمتر قابل استفاده هستند.

کلمپ مشهود ماسا
کلمپ مشهود ماسا

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک