پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

کف سازی و عایق کاری در سلول های تر

کف سازی و عایق کاری

کف سازی و عایق کاری در سلول های تر

  •  کف سازی: در صورتـی کـه دیـوار بـر روی کـف تمـام نشـده اجـرا شـده باشـد، از یک لایـه نـوار فـوم جهـت جداسـازی کـف سـازی و صفحـات گچـی اسـتفاده شـده تـا بدیـن وسـیله از نفـوذ رطوبـت مـلات کـف سـازی و آسـیب بـه صفحـات جلوگیـری شـود. بـرای این منظور، از یـک لایه نوار فـوم عایق به عـرض حداقـل 30 سانتی متر استفاده می شود کـه در زیر رانر اجرا شـده و تـا روی پاشـنه دو سـمت دیـوار امتـداد می یابـد.
کف سازی و عایق کاری
کف سازی و عایق کاری

پـس از تکمیـل سـاختار دیـوار، کـف سـلول تر با ملات ماسـه و سـیمان با شـیب مناسـب کـف سـازی شـده به نحـوی کـه سـطح حاصلـه یکپارچه ، مسـتحکم، صـاف، عـاری از آلودگی و آمـاده پذیرش لایه عایق باشـد. پس از اجـرای کـف سـازی، عایـق کاری کـف انجام می شـود. بـرای عایق کاری کـف، بـه دو روش زیـر می توان عمـل نمود:

1- عایق کاری با قیر و گونی یا ایزوگام:

در صورتـی کـه از قیـر و گونی یا ایزوگام اسـتفاده شـود، بـه دلیل ضخامت زیـاد لایـه عایـق، بایـد از سـاختار دو لایـه اسـتفاده نمـود. در ایـن حالت، لایـه دوم پوششـی (صفحـه روئیـن) بـا فاصلـه از کـف اجـرا شـده تـا لایه عایـق در فرورفتگـی بـه وجـود آمـده جاسـازی شـود و برجسـتگی ایجـاد ننماید.

کف سازی و عایق کاری
کف سازی و عایق کاری

2- عایق کاری با عایق رطوبتی کناف:

ایـن محصـول، جایگزیـن عایق هـای رطوبتـی سـنتی می باشـد. مزیـت اسـتفاده از عایـق رطوبتـی کنـاف، ضخامـت کم غشـاء حاصل از آن اسـت (حـدود 2 تا 3 میلی متر) کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک لایـه را در سـلول های تـر فراهـم می سـازد. از دیگر مزایـای مهم این محصـول، امکان اجرای کاشـی (به وسـیله چسـب کاشـی پایه سـیمانی) بر روی آن اسـت.بـرای اجـرای ایـن نـوع عایـق، ابتـدا سـطح کار آمـاده سـازی و سـپس بـا عایـق رطوبتـی کناف پوشـش داده می شـود به نحـوی که لایـه عایق، کف را بـه طـور کامـل پوشـش داده و تـا ارتفاع مورد نظـر بر روی دیـوار امتداد یابـد. نقـاط حسـاس ماننـد کنج هـا و آب روهـا بـا اسـتفاده از لایـه الیافی مخصوص مسـلح می شوند.

کف سازی و عایق کاری
کف سازی و عایق کاری

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک