پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

چگونگی اجـرای یـک سـقف کاذب زیـر سـقف کاذب دیگـر

سقف کاذب

امـکان اجـرای یـک سـقف کاذب زیـر سـقف کاذب دیگـر در این سیسـتم وجـود دارد. معمـولا زمانیکـه الزاماتی نظیـر مقاومـت در برابر حریـق و عایق صوتی بـالا و یـا طرح هـای دکوراتیـو توامـا در یک سـقف وجود داشـته باشـند، پیشـنهاد می گردد از سـاختار سـقف زیر سـقف اسـتفاده گردد.

1- سقف کاذب یکپارچه D112 دارای کد حریق (دارای کد حریق )

نوع سقف کاذب D112a و نوع زیر سازی CD60 و آویز نانیوس:

  • سـقف کاذب فوقانـی بایسـتی بطـور کامـل اجرا گـردد و حـذف یک یا چنـد المـان از سـقف یاد شـده مجاز نمی باشد.
  • فواصل زیرسازی سازههای باربر و آویزهای سقف فوقانی از (جدول 2) اطلاعات عملکردی ساختارها استخراج گردد.

2- سقف کاذب یکپارچه D112 دارای کد حریق (سقف زیرین )

نوع سقف کاذب D112 و نوع زیر سازی CD60

  • عامل اتصال سقف زیرین به سقف فوقانی، پیچ چند منظوره FN  میباشد.
  • محـل ایـن اتصـال و آویزهـا دقیقـا بایسـتی منطبق بـر سـازه های پنل خـور سـقف فوقانی باشـد.
  • حداکثـر وزن کل سـقف زیریـن بـه انضمـام متعلقـات آن، 15 کیلوگرم در هـر متـر مربـع در نظر گرفته شـود.
سقف زیر سقف
سقف زیر سقف

در صـورت اسـتفاده از پانل هـای آکوسـتیک Cleaneo در سـقف کاذب زیریـن، حداکثـر بـار مجـاز وارده بـه پانل هـا 0.5 کیلوگـرم و حداکثر بار مجـاز وارده بـه سـازه ها

3 کیلوگرم می باشد.

حداکثر فواصل سازه های پنل خور، باربر و آویزهای سقف زیرین:

سقف زیر سقف
سقف زیر سقف

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک