پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

چسب پرلفیکس

چسب پرلفيکس
 • تهیه چسب پرلفیکس:

بـرای تهیـه چسـب پرلفیکـس، بـه ازای هـر 10 کیلوگـرم پـودر، به طـور تقریبـی 5 الـی 5/5 لیتر آب مـورد نیاز می باشد.

 1. آب را داخل ظرف مناسبی ریخته و پودر چسب پرلفیکس به آرامی به آن اضافه می شود.
 2. بـه مـدت 2 الی 3دقیقـه صبـر کـرده تـا پـودر چسـب پرلفیکـس تمامـی آب روی سـطح را جذب نمـوده و بـه حالـت خمیـری در آید.
 3. بـا اسـتفاده از همـزن الکتریکی (بـا دور پایین)، چسـب پرلفیکس را به مدت 2 تـا 3 دقیقه مخلوط کرده تا خمیری یکدسـت حاصل شـود.
چسب پرلفیکس
چسب پرلفیکس

نکات فنی :

 1. آب مـورد اسـتفاده بـرای تهیـه چسـب پرلفیکـس بایـد کامـلا تمیـز و از عـاری از هـر گونـه مـواد اضافـی و آلـوده باشـد. بنابرایـن توصیـه می شـود از آب آشـامیدنی بـرای ایـن منظور اسـتفاده شـود.
 2. زمـان مصـرف پـودر چسـب پرلفیکـس (در بسـته بنـدی اسـتاندارد و در شـرایط انبـارش متعـارف)، 6 مـاه پس از تاریـخ تولید می باشـد. بدیهی اسـت که پـس از بـاز شـدن پاکـت، پودر چسـب پرلفیکـس را بایـد ظرف مـدت کوتاهی مصـرف نمود.
 3. زمـان گیـرش اولیـه خمیـر چسـب پرلفیکـس به طور متوسـط 30 دقیقه می باشـد. زمان مذکور در شـرایط آزمایشـگاهی به دسـت آمده و بدیهی اسـت با توجـه بـه شـرایط محیطـی متغیـر خواهـد بـود؛ بدیـن معنی که هر چـه درجه حـرارت محیـط بالاتر و درصـد رطوبت نسـبی هوا پایین تر باشـد (شـرایط آب و هوایـی گـرم و خشـک)، زمـان مذکور کاهـش خواهد یافت.
 4. چسـب پرلفیکـس در دمـای 5 تا 40 درجـه سـانتیگراد قابـل اجـرا می باشـد. اسـتفاده از ایـن محصـول در دماهـای پایین تر (بـه دلیل احتمـال یخ زدگی مـلات) و در دماهـای بالاتـر (بـه دلیـل احتمال خشـک شـدن ملات، قبـل از انجـام واکنش های شـیمیایی) مجاز نیسـت.
 5. چسب پرلفیکس نباید با سایر موادی که باعث ایجاد تغییرات در خواص شیمیایی و یا مشخصات فیزیکی این محصول می گردد، ترکیب نمود.
 6. هنگامـی کـه خمیـر چسـب پرلفیکـس گیـرش اولیـه خـود را انجـام داده (سـفت شـده)، نمـی تـوان بـا اضافـه نمـودن آب و هـم زدن مجـدد، آن را برای اسـتفاده مجـدد آمـاده نمـود (چنیـن ملاتـی غیـر قابل اسـتفاده می باشـد).
 7. میزان مصرف چسب پرلفیکس، بستگی به مورد استفاده و شرایط دیوار زمینه دارد. برای پوشش کاری یک متر مربع دیوار، به طور تقریبی 5 کیلوگرم پودر چسب پرلفیکس لازم خواهد بود. بنابراین به طور متوسط، هر کیسه 20 کیلوگرمی این محصول برای پوشش کاری 4 الی 5 متر مربع دیوار لازم می باشد.
 8. هنـگام کار بـا چسـب پرلفیکـس، ملات هـای اضافـه باقـی مانـده روی ابـزار (نظیـر مالـه) را نبایـد به مـلات درون ظـرف برگرداند؛ زیـرا باعث کوتاه شـدن زمـان گیـرش چسـب پرلفیکـس درون ظرف خواهد شـد.
 9. ظـروف آمـاده سـازی مـلات و ابـزار کار می بایسـت بلافاصلـه پـس از اتمـام کار بـا آب تمیـز شسـته شـوند؛ در غیـر ایـن صـورت مـلات خشـک شـده و تمیـزکاری دشـوار خواهد شـد.
 10. چسب پرلفیکس کناف را نمی توان به عنوان بتونه درزگیر و یا گچ پوششی در ساختارهای خشک استفاده نمود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک