پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

چسب پرلفيکس

چسب پرلفيکس

 • تهيه چسب پرلفيکس:
بـرای تهیـه چسـب پرلفیکـس، بـه ازای هـر 10 کیلوگـرم پـودر، به طـور تقریبـی 5 الـی 5/5 لیتر آب مـورد نیاز می باشد.
 1. آب را داخل ظرف مناسبي ریخته و پودر چسب پرلفیکس به آرامي به آن اضافه مي شود.
 2. بـه مـدت 2 الی 3دقیقـه صبـر کـرده تـا پـودر چسـب پرلفیکـس تمامـي آب روي سـطح را جذب نمـوده و بـه حالـت خمیـري در آید.
 3. بـا اسـتفاده از همـزن الکتریکي (بـا دور پایین)، چسـب پرلفیکس را به مدت 2 تـا 3 دقیقه مخلوط کرده تا خمیري یکدسـت حاصل شـود.

 

چسب پرلفيکس
چسب پرلفيکس

نکات فني :
 1. آب مـورد اسـتفاده بـراي تهیـه چسـب پرلفیکـس بایـد کامـلا تمیـز و از عـاري از هـر گونـه مـواد اضافـي و آلـوده باشـد. بنابرایـن توصیـه مي شـود از آب آشـامیدني بـراي ایـن منظور اسـتفاده شـود.
 2. زمـان مصـرف پـودر چسـب پرلفیکـس (در بسـته بنـدي اسـتاندارد و در شـرایط انبـارش متعـارف)، 6 مـاه پس از تاریـخ تولید مي باشـد. بدیهي اسـت که پـس از بـاز شـدن پاکـت، پودر چسـب پرلفیکـس را بایـد ظرف مـدت کوتاهي مصـرف نمود.
 3. زمـان گیـرش اولیـه خمیـر چسـب پرلفیکـس به طور متوسـط 30 دقیقه مي باشـد. زمان مذکور در شـرایط آزمایشـگاهي به دسـت آمده و بدیهي اسـت با توجـه بـه شـرایط محیطـي متغیـر خواهـد بـود؛ بدیـن معني که هر چـه درجه حـرارت محیـط بالاتر و درصـد رطوبت نسـبي هوا پایین تر باشـد (شـرایط آب و هوایـي گـرم و خشـک)، زمـان مذکور کاهـش خواهد یافت.
 4. چسـب پرلفیکـس در دمـاي 5 تا 40 درجـه سـانتیگراد قابـل اجـرا مي باشـد. اسـتفاده از ایـن محصـول در دماهـاي پایین تر (بـه دلیل احتمـال یخ زدگي مـلات) و در دماهـاي بالاتـر (بـه دلیـل احتمال خشـک شـدن ملات، قبـل از انجـام واکنش های شـیمیایی) مجاز نیسـت.

 5. چسب پرلفیکس نباید با سایر موادي که باعث ایجاد تغییرات در خواص شیمیایي و یا مشخصات فیزیکي این محصول مي گردد، ترکیب نمود.
 6. هنگامـي کـه خمیـر چسـب پرلفیکـس گیـرش اولیـه خـود را انجـام داده (سـفت شـده)، نمـي تـوان بـا اضافـه نمـودن آب و هـم زدن مجـدد، آن را براي اسـتفاده مجـدد آمـاده نمـود (چنیـن ملاتـي غیـر قابل اسـتفاده مي باشـد).
 7. میزان مصرف چسب پرلفیکس، بستگي به مورد استفاده و شرایط دیوار زمینه دارد. براي پوشش کاري یک متر مربع دیوار، به طور تقریبي 5 کیلوگرم پودر چسب پرلفیکس لازم خواهد بود. بنابراین به طور متوسط، هر کیسه 20 کیلوگرمي این محصول براي پوشش کاري 4 الی 5 متر مربع دیوار لازم می باشد.

 8. هنـگام کار بـا چسـب پرلفیکـس، ملات هـاي اضافـه باقـي مانـده روي ابـزار (نظیـر مالـه) را نبایـد به مـلات درون ظـرف برگرداند؛ زیـرا باعث کوتاه شـدن زمـان گیـرش چسـب پرلفیکـس درون ظرف خواهد شـد.
 9. ظـروف آمـاده سـازي مـلات و ابـزار کار مي بایسـت بلافاصلـه پـس از اتمـام کار بـا آب تمیـز شسـته شـوند؛ در غیـر ایـن صـورت مـلات خشـک شـده و تمیـزکاري دشـوار خواهد شـد.
 10. چسب پرلفیکس کناف را نمي توان به عنوان بتونه درزگیر و یا گچ پوششی در ساختارهاي خشک استفاده نمود.

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990