پشم چوب

 

پشم چوب (wood wool)تراشهاي بلند چوب است.دال پشم چوب (wood wool slab)
فرآورده عايق صلبي است كه از پشم چوب فله اي كه با يك چسباننده معدني بهم متصل شده و تا ضخامت نهايي فشورده مي گردد ساخته مي شود.
تخته نرم الياف چوب: فراورده عايقكاري كه از الياف چوب , با افزودن يك ماده چسباننده يا بدون آن ساخته مي شود تا به شكل نهايي آن با بكار بردن حرارت يا بدون آن متراكم گردد.

پشم چوب

عايقهاي مركب يا چند لايه

 

عايق چند لايه: تركيبي از 2 يا چند لايه از يك ماده عايق مشخص كه ضخامت لايه هاي منفرد آن ممكن است با هم متفاوت باشند.
عايق مركب:تركيبي از لايه ها كه حد اقل از دو ماده عايق مختلف است . خاصيت عايق مركب از خواص عايق كاري مواد منفرد مي شود.

گاهي استفاده از ساختار مركب و چند لايه در عايق ها بسيار موثر تر از استفاده از يك لايه عايق با همان ضخامت ميباشد. بكار گيري اين روش امكان مناسبي نيز براي جبران انقباض و انبساط طولي لوله ها در نقاط با درجه حرارت و شوك حرارتي بالا را ايجاد مينمايد.

بكار گيري عايقهاي مركب و چند لايه روي اتصالات و پل هاي حرارتي باعث كاهش تلفات حرارت ودر نتيجه ايجاد وضعيت بهتر و كارا تر و افزايش راندمان عايقي ميگردد. ونيز يكي از كاربردهاي مناسب اين روش در محل هايي است كه نياز به كاهش ضخامت عايق كاري باشد. در مرحله بازسازي و تعويض عايقها ي موجود نيز اين نوع عايقها جايگزين مناسبي تاقي خواهند شد.هم اكنون با كاربردهاي وسيع كامپوزيته ادر نما ي ساختمان علاوه بر جلوه زيبائي باعث ايجاد خواص عايقي بر روي جدار ساختمان و كاهش اتلاف انرزي در زمستان و جلوكيري از ورود انرزي تابشي خورشيد به پوسته ساختمان در تابستان ميگردد ; كه در نتيجه نقش موثري در صرفه جویي در مصرف انرزي خواهند داشت.در صورتي كه درز بندي كامل اجام شود , با كاهش اثرات ضريب جابجائي هواي خارج در جدار خارجي ساختمان نقش آن موثر تر خواهد بود.