پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

پروفیل های آلومینیومی

پروفیل های آلمینیومی

پروفیل های آلومینیومی مورد استفاده در نصب نمای خشک به دو دسته پروفیل های عمومی و پروفیل های اختصاصی تقسیم می شود. پروفیل های عمومی، پروفیل هایی هستند که در انواع سیستم های نصب نمای خشک، مورد استفاده قرار می گیرند؛ و به پروفیل هایی که بنا به سیستم انتخاب شده برای اجرای نمای خشک، بصورت اختصاصی فقط در همان سیستم نصب به کار برده می شوند، پروفیل های اختصاصی اطلاق می شود.

پروفیل های آلومینیومی عمومی متداول در نمای خشک عبارتند از:

  • سپری های آلومینیومی در ابعاد و مقاطع مختلف
  • نبشی های آلومینیومی در ابعاد و مقاطع مختلف
  • چهار پری کنج،پروفیل های ال شکل انتها و کنار پنجره.

پروفیل های آلومینیومی اختصاصی به تفکیک سیستم های نصب نمای خشک، به این ترتیب هستند:

سیستم مشهود کلیپسی :

سیستم مشهود کلمپ ماسا :

سیستم نامشهود  KEIL :

سیستم نامشهود شیاری گیزلی :

  • پروفیلریل گیزلی
پروفیل نمای خشک
پروفیل نمای خشک

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک