پروفیل های آلومینیومی

پروفیل های آلومینیومی

 

پروفیل های آلومینیومی مورد استفاده در نصب نمای خشک به دو دسته پروفیل های عمومی و پروفیل های اختصاصی تقسیم می شود. پروفیل های عمومی، پروفیل هایی هستند که در انواع سیستم های نصب نمای خشک، مورد استفاده قرار می گیرند؛ و به پروفیل هایی که بنا به سیستم انتخاب شده برای اجرای نمای خشک ا، بصورت اختصاصی فقط در همان سیستم نصب به کار برده می شوند، پروفیل های اختصاصی اطلاق می شود.

 

 

پروفیل های آلومینیومی عمومی متداول در نمای خشک عبارتند از:

 

  • سپریهای آلومینیومی در ابعاد و مقاطع مختلف
  • نبشی های آلومینیومی در ابعاد و مقاطع مختلف
  • چهار پری کنج،پروفیل های ال شکل انتها و کنار پنجره.

 

 

پروفیل های آلومینیومی اختصاصی به تفکیک سیستم های نصب نمای خشک، به این ترتیب هستند:

 

سیستم مشهود کلیپسی:

 

1-رانر تکی(T تکی)

2-رانر دوبل(Tدوبل)

3-رانر تکی بدون پایه(Tتکی بدون پایه)

 

سیستم مشهود کلمپ ماسا:

 

1-پروفیل 40*45 (رانر 40*45)

2-پروفیل 60*45 (رانر 45*60)

3- پروفیل 30*45 (رانر 45*60)

 

سیستم نامشهود  KEIL:

 

1-پروفیل C شکل C22 KEIL

2-پروفیل C شکل C30 KEIL

3-پروفیل C شکل C32 KEIL

 

سیستم نامشهود شیاری گیزلی:

 

پروفیل ریل گیزلی

 

پروفیل های آلومینیومی

سیستم اجرای نمای خشک