نصب چهارچوب

 نصب چهارچوب:
نصب چهارچوب در توسـط پیـچ LB در محل ضخامت نصب به استادهای طرفین متصل می گردد .از نظر سلسه مراتب اجرایی ،ابتدا یک استاد به طور شاقول نصب و چهارچوب در محل خود مستقر میشود .سپس استاد دوم نصب و چهارچوب به صورت شاقول و تراز به هر دو استاد متصل می گردد.در انتها نعل درگاه در محل خود مسقر و به استادها و چهارچوب متصل می شود.
جزییات نصب چارچوب:
نصب چهارچوب

نصب چهارچوب