پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

 نصب چهارچوب

نصب چهارچوب

نصب چهارچوب در توسـط پیـچ LB در محل ضخامت نصب به استادهای طرفین متصل می گردد .از نظر سلسه مراتب اجرایی ،ابتدا یک استاد به طور شاقول نصب و چهارچوب در محل خود مستقر میشود .سپس استاد دوم نصب و چهارچوب به صورت شاقول و تراز به هر دو استاد متصل می گردد.در انتها نعل درگاه در محل خود مسقر و به استادها و چهارچوب متصل می شود.

جزییات نصب چارچوب:

نصب چهارچوب
نصب چهارچوب

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک