نصب قرنیز

نصب قرنیز :
  • برای نصب قرنیز سنگی بر روی دیوار خشک، از چسب کاشی استفاده می شود (قبل از اجرای چسب، پرایمر اعمال می شود).

 

  • برای اجرای قرنیز چوبی بر روی دیوار خشک، از چسب چوب و پیچ TN استفاده می شود.

 

  • برای اجرای قرنیز پی وی سـی بر روی دیوار خشـک، از چسـب فوری و سـیلیکون اسـتفاده می شـود. برای قرنیزهای پی وی سـی که به صورت کشـویی
    (یـا کلیـک) اجـرا می شـوند، قطعه کشـویی به وسـیله پیچ TN به ساختار متصل می شود.

 

  • بـرای اجـرای قرنیـز بـه صـورت تـوکار، باید از سـاختار دو لایه اسـتفاده نمود. در ایـن حالت، لایه دوم پوششـی (صفحه روئیـن) با فاصله از کف اجرا شـده

    تـا قرنیـز در فرورفتگی به وجود آمده جاسـازی شـود.
نصب قرنیز

نصب قرنیز