پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

نصب قرنیز

نصب قرنیز :
  • برای نصب قرنیز سنگی بر روی دیوار خشک، از چسب کاشی استفاده می شود (قبل از اجرای چسب، پرایمر اعمال می شود).

 

  • برای اجرای قرنیز چوبی بر روی دیوار خشک، از چسب چوب و پیچ TN استفاده می شود.

 

  • برای اجرای قرنیز پی وی سـی بر روی دیوار خشـک، از چسـب فوری و سـیلیکون اسـتفاده می شـود. برای قرنیزهای پی وی سـی که به صورت کشـویی
    (یـا کلیـک) اجـرا می شـوند، قطعه کشـویی به وسـیله پیچ TN به ساختار متصل می شود.

 

  • بـرای اجـرای قرنیـز بـه صـورت تـوکار، باید از سـاختار دو لایه اسـتفاده نمود. در ایـن حالت، لایه دوم پوششـی (صفحه روئیـن) با فاصله از کف اجرا شـده

    تـا قرنیـز در فرورفتگی به وجود آمده جاسـازی شـود.
نصب قرنیز
نصب قرنیز

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990