پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

نصب فلاش تانک توکار

نصب فلاش تانک توکار

 

بـا توجـه بـه توخالـی بـودن دیوارهـای جداکننـده کنـاف، در سـرویس های بهداشـتی (اعـم از ایرانـی و فرنگـی) می تـوان فـلاش تانـک تـوکار نصـب نمـود. ایـن قابلیـت، بـه لحـاظ معمـاری یـک مزیـت نسـبت بـه دیوارهـای بنایی به شـمار مـی رود. برای ایـن منظور، مخـزن آب به وسـیله عامـل اتصال مناسـب به اسـتادهای مجـاور متصـل می شـود (در صـورت نیـاز می تـوان از سـازه های کمکـی   C ,L یا U استفاده نمود).
نصب فلاش تانک توکار
نصب فلاش تانک توکار

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک