نصب فلاش تانک توکار

نصب فلاش تانک توکار

 

بـا توجـه بـه توخالـی بـودن دیوارهـای جداکننـده کنـاف، در سـرویس های بهداشـتی (اعـم از ایرانـی و فرنگـی) می تـوان فـلاش تانـک تـوکار نصـب نمـود. ایـن قابلیـت، بـه لحـاظ معمـاری یـک مزیـت نسـبت بـه دیوارهـای بنایی به شـمار مـی رود. برای ایـن منظور، مخـزن آب به وسـیله عامـل اتصال مناسـب به اسـتادهای مجـاور متصـل می شـود (در صـورت نیـاز می تـوان از سـازه های کمکـی   C ,L یا U استفاده نمود).
نصب فلاش تانک توکار
نصب فلاش تانک توکار