پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

نصب صفحات

در این بخش صرفا به برخی از اصول نصب صفحات روکش دار گچی اشاره شده است .

  • بـرای دسـتیابی بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختار، بایـد صفحـات گچـی به نحـوی نصب شـوند که راسـتای طولی آن هـا (لبه هـای کارخانـه ای) عمود بر راسـتای سـازه ها قـرار گیـرد. در ایـن حالـت، همـواره لبه هـای بـرش خـورده در محل سـازه ها قـرار می گیرد.
  • اتصـال صفحـات گچـی بـه زیرسـازی، بـه وسـیله پیچ مخصـوص کناف و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابل تنظیـم صـورت می گیرد. پیچ مـورد مصرف بـرای نصـب پنـل بایـد بـه نحـوی انتخاب شـود که پـس از عبـور از لایه های پوششـی، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زیرین نیز نفـوذ کند.
  • فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا بـر روی صفحـات گچی 17 سـانتیمتر می باشـد .در صورت نصب لایه گسترده محافظ در ساختارهای دارای کد حریق از بالا، از صفحه گچی مقاوم در برابر حریق با ضخامت 12.5 میلیمتر استفاده می‌شود. نصب این لایه بدون نیاز به اتصال پیچی انجام می‌شود، اما اجرای صفحات باید به گونه‌ای باشد که شکاف، درز یا فاصله خالی بین آن‌ها و همچنین بین صفحات و عناصر پیرامونی وجود نداشته باشد.

نکات فنی:

  • نصـب صفحـات بایـد از وسـط سـقف آغـاز و بـه حاشـیه ها ختـم شـود. همچنیـن می توان نصـب صفحـات را از یـک کنج آغـاز نمـوده و در هـر دو امتداد طولـی و عرضـی، بـه طـور همگـن پوشـش کاری را ادامـه داد. عـدم رعایـت جزئیـات اخیـر موجـب ایجـاد ترک بر اثـر خیز سـقف کاذب خواهد شـد.
  • در کلیـه سـاختارهای تـک لایـه و چنـد لایـه، پانل هـا بایـد به صـورت حصیرچین اجرا شـوند. در سـاختارهای سـقف به جهـت کاهش مصرف زیرسـازی، فاصلـه دو درز نبایـد کمتـر از50 سـانتیمتر باشـد (توصیـه می شـود مضربی از عدد50 باشـد).
  • عدم رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود.
  • در صـورت اجـرای سـازههای سـقفی به صـورت دوتایـی، صفحات بایـد بـه هر دو سـازه اتصـال یابند (توسـط پیچ هایی کـه به صورت زیـگ زاگ اجرا می شوند)
نصب صفحات
  • در صـورت نصـب نـوار محافـظ بـال در سـاختار دارای کـد حریـق از بـالا، از صفحـه گچـی مقـاوم در برابـر حریـق بـه ضخامـت 25میلیمتـر و بـه پهنـای حداقـل120 میلیمتـر اسـتفاده می شود. بـرای نصـب نـوار مذکـور بـر روی بـال سـازه بایـد بـه صورت زیـگ زاگ و در فواصل 25 سـانتیمتر اجرا شـوند.
نصب صفحات
  • در صورت نصب لایه گسترده محافظ در ساختارهای دارای کد حریق از بالا، از صفحه گچی مقاوم در برابر حریق با ضخامت 12.5 میلیمتر استفاده می‌شود. نصب این لایه بدون نیاز به اتصال پیچی انجام می‌شود، اما اجرای صفحات باید به گونه‌ای باشد که شکاف، درز یا فاصله خالی بین آن‌ها و همچنین بین صفحات و عناصر پیرامونی وجود نداشته باشد. همچنیـن، لبه های بـرش خـورده باید در محل سـازه های سـقفی قـرار گیرند.
  • صفحـات گچـی را بایـد بـا بـه کارگیـری اتصـالات لغزشـی (ماننـد ایجـاد اتصال با خط سـایه یـا ترن فیکـس) از عناصـری که جنـس آن ها گچ نمی باشد.(بـه ویـژه در سـتونها) و همچنیـن از عناصـری کـه حـرارت زیـاد تولیـد می کننـد (نظیر روشـنایی های بـزرگ با لامپ هـای رشـته ای)، جدا نمـود. عدم رعایـت جزئیـات اخیـر، موجـب ایجاد تـرک در اطـراف چنین عناصری می شـود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک