پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

نصب صفحات کناف

نصب صفحات کناف :در این بخش صرفا به برخی از اصول نصب صفحات کناف ( صفحات روکش دار گچی) اشاره شده است.

 • در سـاختارهای دیـوار، توصیـه می گـردد کـه صفحـات گچـی (بـه دلیل بیشـتر بـودن مقاومـت طولی نسـبت به عرضـی) به صـورت عمودی نصب شـوند. (راسـتای طولـی پنل، هم راسـتای اسـتاد اجرا شـود).
 • اتصـال صفحـات روکش دار گچـی بـه زیرسـازی، بـه وسـیله پیچ مخصـوص کناف و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابل تنظیـم صـورت می گیرد. پیچ مـورد مصرف بـرای نصـب پنـل بایـد بـه نحـوی انتخاب شـود که پـس از عبـور از لایه های پوششـی، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زیرین نیز نفـوذ کند.
 • فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا بـر روی صفحـات گچـی25 سـانتیمتر می باشـد. در سـاختارهای دو لایـه، فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا در لایـه اول (لایـه پوششـی زیریـن) را می تـوان حداکثـر تـا سـه برابـر (75 سـانتیمتر) افزایـش داد. در صورت اسـتفاده از صفحـات با ضخامـت 20 میلیمتر و بیشـتر، فاصله مجـاز اجـرای پیچ هـا در لایـه زیریـن 60 سـانتیمتر و در لایـه نهایـی 20 سـانتیمتر می باشد.
 • صفحات نباید به رانر فوقانی (سقفی) متصل شوند.
نکات فنی:
 • حتی الامکان، اندازه صفحات باید متناسب با ارتفاع دیوار انتخاب شود. در صورت استفاده از صفحات کوتاه، درز افقی در لایه پوششی ایجاد شده که درساختارهای تک لایه، اجرای سازه پشت بند در محل درزهای افقی الزامی است.
 • در کلیه ساختارهای تک لایه و چند لایه، صفحات باید به صورت حصیرچین اجرا شوند. برای این منظور، فاصله دو درز باید حداقل  40 سانتیمتر در نظر گرفته شود. عدم رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود. در ساختارهای چند لایه، فاصله دو درز افقی می تواند تا 20 سانتی متر کاهش یابد.
نصب صفحات کناف
 • در محل درها، باید صفحات گچی به صورت L  شکل و در محل  بازشوهای بزرگ دیگر (نظیر تابلوی برق و جعبه آتش نشانی توکار)، به صورت C شکل بریده شوند. بدین ترتیب پس از نصب پنل، درز ممتد در امتداد قائم چهارچوب بازشو ایجاد نمی شود. در صورتی که جزئیات اخیر رعایت نشود، در امتداد درزهای قائم ترک ایجاد خواهد شد.
نصب صفحات کناف
 • بـه لحاظ ایسـتایی، عایق بنـدی صوتی، آتـش بندی و هوابنـدی، اجرای صفحات گچی در کل ارتفاع دیوار و امتداد آن ها در فضای پشـت سـقف کاذب تـا سـقف اصلی الزامی اسـت. در صـورت فراهم نبودن شـرایط، به ویـژه وضعیـت تاسیسـات در پشـت سـقف کاذب،مـی توان ابتدا سـقف کاذب را اجـرا و سـپس دیـوار جداکننـده را بـه آن متصل نمـود (در این حالـت می باید با اسـتفاده از عناصر مهار بندی جانبی، اسـتحکام سـقف کاذب را تامین نمود.)بـه عنـوان راه حـل دیگر مـی تـوان از سـاختار «دیـوارک» اسـتفاده نمـود. در هـر دو روش بایـد مسـائل مربـوط بـه عایـق بنـدی صوتـی، آتش بنـدی و هوابندی (بـه ویژه در سـرویس بهداتشی که منشا تولید بوهای نامطبوع می باشد.) در مبانی طراحی و اجرای سقف کاذب لحاظ گردد.
 • در هنـگام نصـب صفحـات، بایـد به جهت اسـتادها توجه نمـود. همـواره صفحات را بایـد در جهتی نصـب نمـود کـه لبـه آزاد صفحـه به سـمت دهانه باز اسـتاد قـرار گیرد. رعایـت این نکتـه به نصاب اجازه می دهد که هنگام پیچ زنی، استاد را مهار نموده و از چرخش آن جلوگیری نماید.
 • برای تامین ایستایی در ساختارهای دیوار، حداقل درگیری میان پنل و بال های رانر باید 20 میلیمتر باشد (علاوه بر این شرط، باید استادها به میزان حداقل  10میلیمتر با رانر درگیر شوند).
 • بـرای سـهولت در نصـب صفحـات در سـاختارهای دیـوار، صفحـات بایـد بـه انـدازه 1  سـانتیمتر کوتاهتر از ارتفاع کف تا سقف برش داده شوند.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک