پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

نصب صفحات سقف کناف

  • بـرای دسـتیابی بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختار، بایـد پنل هـا بـه نحوی نصب شـوند که راسـتای طولـی آن ها (لبه هـای کارخانـه ای) عمود بر راسـتای سـازه های پنـل خـور قـرار گیـرد. در ایـن حالـت، لبه هـای برش خـورده در محـل سـازه های پنل خور قـرار می گیرنـد (به عنوان یـک قاعده همیشـگی درسـقف های کاذب، همـواره یـک سـازه باید لبه بـرش خورده پنـل را پشـتیبانی نماید).
  • اتصـال صفحـات گچـی بـه زیرسـازی، بـه وسـیله پیچ مخصـوص کناف و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابل تنظیـم صـورت می گیرد. پیچ مـورد مصرف بـرای نصـب پنـل بایـد بـه نحـوی انتخاب شـود که پـس از عبـور از لایه های پوششـی، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زیرین نیز نفـوذ کند.
  • فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا بـر روی صفحـات گچی، 17 سـانتی متر می باشـد. در سـاختارهای دو لایه، فاصله مجـاز اجرای پیچ هـا در لایه اول (لایه پوششـی ز یریـن) را می تـوان حداکثـر تـا سـه برابـر ( 50 سـانتیمتر متر) افزایـش داد، مشـروط بـر این کـه لایـه دوم (لایه پوششـی نهایی) در همـان روز نصب شـود. برای پوشـش کاری بـا صفحـات بـا ضخامـت 20 میلیمتـر و بیشـتر، اجرای پیچ هـا در لایـه اول را می توان حداکثـر تا دو برابـر ( 30 سانتیمتر افزایش داد.
نصب صفحات سقف کناف

نکات فنی نصب صفحات سقف کناف:

  • نصـب صفحـات بایـد از وسـط سـقف آغـاز و بـه حاشـیه ها ختـم شـود. همچنیـن می توان نصـب صفحـات را از یـک کنج آغـاز نمـوده و در هـر دو امتداد طولـی و عرضـی، بـه طـور همگـن پوشـش کاری را ادامـه داد. عـدم رعایـت ایـن اصـل موجـب ایجـاد ترک بر اثـر خیز سـقف کاذب خواهد شـد.
  • در کلیه ساختارهای تک لایه و دو لایه، پنل ها باید به صورت حصیرچین اجرا شوند. در ساختارهای سقف به جهت کاهش مصرف زیرسازی، فاصله دو درز نباید کمتر از 50 سانتیمتر باشد (توصیه می شود مضربی از عدد50 باشد). عدم رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود.
  • صفحـات گچـی را بایـد بـا بـه کارگیـری اتصـالات لغزشـی (ماننـد ایجـاد اتصال با خط سـایهیـا ترن فیکـس) از عناصـری که جنـس آن ها گچ نمی باشد. (بـه ویـژه در سـتون ها) و همچنیـن از عناصـری کـه حـرارت زیـاد تولیـد می کننـد (نظیـر روشـنایی های بـزرگ بـا لامپ هـای رشـته ای) جدا نمـود. عدم رعایـت جزئیـات اخیـر، موجـب ایجاد تـرک در اطـراف چنین عناصری می شـود.
  • توجه:برای استفاده از پنل های با ضخامت 9.5 میلیمتر و کمتر (که به طور کلی در ساختارهای تزئینی کاربرد دارند)، با پشتیبانی فنی شرکت زیباآشیان تماس حاصل شود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک