پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

نصب صفحات سقف کناف

نصب صفحات سقف کناف:

  • بـراي دسـتیابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختار، بايـد پنل هـا بـه نحوي نصب شـوند که راسـتاي طولـي آن ها (لبه هـاي کارخانـه اي) عمود بر راسـتاي سـازه هاي پنـل خـور قـرار گیـرد. در ايـن حالـت، لبه هـاي برش خـورده در محـل سـازه هاي پنل خور قـرار می گیرنـد (به عنوان يـک قاعده همیشـگي درسـقف هاي کاذب، همـواره يـک سـازه بايد لبه بـرش خورده پنـل را پشـتیباني نمايد).
  • اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي، بـه وسـیله پیچ مخصـوص کناف و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابل تنظیـم صـورت مي گیرد. پیچ مـورد مصرف بـراي نصـب پنـل بايـد بـه نحـوي انتخاب شـود که پـس از عبـور از لايه هاي پوششـي، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زيرين نیز نفـوذ کند.

 

  • فاصلـه مجـاز اجـراي پیچ هـا بـر روي صفحـات گچي، 17 سـانتی متر مي باشـد. در سـاختارهاي دو لايه، فاصله مجـاز اجراي پیچ هـا در لايه اول (لايه پوششـي ز يريـن) را مي تـوان حداکثـر تـا سـه برابـر ( 50 سـانتیمتر متر) افزايـش داد، مشـروط بـر اين کـه لايـه دوم (لايه پوششـي نهايي) در همـان روز نصب شـود. براي پوشـش کاری بـا صفحـات بـا ضخامـت 20 میلیمتـر و بیشـتر، اجراي پیچ هـا در لايـه اول را مي توان حداکثـر تا دو برابـر ( 30 سانتیمتر افزایش داد.

 

نصب صفحات سقف کناف
نصب صفحات سقف کناف

 

نکات فنی نصب صفحات سقف کناف:

  • نصـب صفحـات بايـد از وسـط سـقف آغـاز و بـه حاشـیه ها ختـم شـود. همچنیـن می توان نصـب صفحـات را از يـک کنج آغـاز نمـوده و در هـر دو امتداد طولـی و عرضـی، بـه طـور همگـن پوشـش کاری را ادامـه داد. عـدم رعايـت ايـن اصـل موجـب ايجـاد ترک بر اثـر خیز سـقف کاذب خواهد شـد.

 

  • در کلیه ساختارهاي تک لايه و دو لايه، پنل ها بايد به صورت حصیرچین اجرا شوند. در ساختارهای سقف به جهت کاهش مصرف زيرسازی، فاصله دو درز نبايد کمتر از 50 سانتیمتر باشد (توصیه می شود مضربی از عدد50 باشد). عدم رعايت اصول حصیرچیني و امتداد يافتن درزها در طول يکديگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ايجاد ترک در محل درزها مي شود.

 

  • صفحـات گچـی را بايـد بـا بـه کارگیـری اتصـالات لغزشـی (ماننـد ايجـاد اتصال با خط سـايهيـا ترن فیکـس) از عناصـری که جنـس آن ها گچ نمی باشد. (بـه ويـژه در سـتون ها) و همچنیـن از عناصـری کـه حـرارت زيـاد تولیـد می کننـد (نظیـر روشـنايي های بـزرگ بـا لامپ هـای رشـته ای) جدا نمـود. عدم رعايـت جزئیـات اخیـر، موجـب ايجاد تـرک در اطـراف چنین عناصری می شـود.

 

  • توجه:براي استفاده از پنل هاي با ضخامت 9.5 میلیمتر و کمتر (که به طور کلي در ساختارهاي تزئیني کاربرد دارند)، با پشتیباني فني شرکت زیباآشیان تماس حاصل شود.
نصب صفحات سقف کناف
نصب صفحات سقف کناف

 

 

 

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک