پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

 نصب صفحات دیوار پوششی

 نصب صفحات دیوار پوششی

بسته به شرایط دیوار زمینه، روش های مختلفی جهت نصب صفحات دیوار پوششی وجود دارد:

لایـه نـازک بتونـه درزگیـر: در صورتی که دیـوار زمینه تراز و صاف باشـد (ماننـد دیوارهای بتنـی صاف)، با اسـتفاده از ماله شـانه ای، بتونـه درزگیر کناف (فوگـن فولـر) بـه صـورت نـواری بر پشـت پنل (یـا بر روی دیـوار زمینه) اجـرا و صفحات بدین وسـیله بر روی سـطح زیر کار نصب می شـوند.

 1. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـی (سـاده یا پوشـش شـده بـا لایه عایـق) به ضخامـت 12/5 میلیمتر، سـه ردیف لایـه بتونـه درزگیر بـه ازای هر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بـر حاشـیه های پنـل، یـک ردیف لایـه بتونه درزگیر در وسـط پنـل نیز اجرا می شـود.
 2. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـی (سـاده یـا پوشـش شـده با لایه عایـق) به ضخامـت 9/5 میلیمتـر، چهار ردیـف لایه بتونـه درزگیر بـه ازای هر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بـر حاشـیه های پنـل، دو ردیف لایـه بتونـه درزگیر در وسـط پنل نیز اجرا می شـود.
نصب صفحات دیوار پوششی
نصب صفحات دیوار پوششی

چانه  هـای پرلفیکـس: در صورتـی کـه دیـوار زمینـه دارای ناتـرازی و یـا ناصافی تـا 20 میلیمتر باشـد (ماننـد دیوارهای آجری و سـفالی)، صفحات توسـط چانه  هـای چسـب پرلفیکـس بـر روی سـطح زیـر کار نصـب می شـوند. خمیر پرلفیکـس به صـورت چانه های مدور بـه قطر تقریبی 20 سـانتیمتر یـا به صورت چانه هـای  مسـتطیلی بـه ابعـاد تقریبـی 5×25 سـانتیمتر و ضخامـت مناسـب، در فواصـل تقریبـی 35 سـانتیمتر (مرکـز تـا مرکز) بـر روی دیوار زمینـه (یا بر پشـت پنـل) قـرار می گیرنـد. توجه شـود کـه فاصلـه چانه ها در لبـه صفحات بـه25 سـانتیمتر کاهـش می یابد.

 1. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـی (سـاده یا پوشـش شـده با لایه عایـق) به ضخامـت 12/5 میلیمتر، سـه ردیف چانـه پرلفیکس به ازای هـر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بـر حاشـیه های پنل، یـک ردیف چانـه پرلفیکس در وسـط پنل نیز اجرا می شـود.
 2. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـی (سـاده  یا پوشـش شـده با لایـه عایق) به ضخامـت 9/5میلیمتر، چهـار ردیف چانـه پرلفیکس به ازای هـر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بر حاشـیه های پنـل، دو ردیف چانـه پرلفیکس در وسـط پنل نیز اجرا می شود.
نصب صفحات دیوار پوششی
نصب صفحات دیوار پوششی

زیرسـازی از نـوار پنـل: در صورتـی کـه دیـوار زمینـه دارای ناترازی و یـا ناصافی بیـش از 20 میلیمتر باشـد (ماننـد دیوارهای سـنگی)، ابتدا با اسـتفاده از برش هـای نـواری از پنـل گچـی، زیرسـازی انجـام می شـود. بـرای ایـن منظـور، ابتـدا برش هـای نواری بـه عـرض 10 سـانتیمتر از پنـل گچی تهیه می شـود. سـپس بـا اسـتفاده از چانه هـای چسـب پرلفیکـس (در فواصل تقریبی 35 سـانتیمتر)، نوارهـای مذکور بـر روی دیوار زمینه اجـرا می شـوند. در انتها، صفحات بـه وسـیله لایـه نـازک بتونـه درزگیـر بـر روی این زیرسـازی نصب می شـوند (توجه شـود کـه لبه های طولـی صفحات بـر روی مرکـز نوارها قـرار می گیرند).

 1. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـی (سـاده یـا پوشـش شـده با لایـه عایق) بـه ضخامـت 12/5میلیمتـر، علاوه بـر حاشـیه های صفحه، یک ردیـف نوارپنـل در وسـط صفحـه نیز اجرا می شـود.
 2. در صورت استفاده از صفحات گچی (ساده یا پوشش شده با لایه عایق) به ضخامت 9/5 میلیمتر، علاوه بر حاشیه های صفحه، دو ردیف نوار پنل در وسط صفحه نیز اجرا می شود.
نصب صفحات دیوار پوششی
نصب صفحات دیوار پوششی

نکات فنی نصب صفحات دیوار پوششی:

 1. پیـش از نصـب صفحـات، خطـوط راهنمـای محـل اسـتقرار لایه هـای پوششـی بایـد در کـف و سـقف ترسـیم شـوند. همچنیـن محـل اجـرای چانه هـای پرلفیکـس یـا خطـوط راهنمـا جهـت اجـرای لایـه بتونـه درزگیـر نیـز باید ترسـیم شـوند.
 2. بـرای ایجـاد اسـتحکام در لبه هـای پیرامونـی دیوار، بازشـوها (نظیـر در و پنجره) و منفذهای تاسیسـاتی (نظیر کلیـد و پریز و خروجی هـای آب و فاضلاب)بایـد یـک نـوار پیوسـته از خمیـر پرلفیکـس (یـا بتونه درزگیـر در روش لایه نازک) اجرا شـود. عـدم رعایت جزئیـات اخیر، عـلاوه بر تضعیـف لبه های آزاد پنـل، موجـب حرکـت جریـان هـوا در فضـای بیـن صفحـه و دیـوار و در نتیجـه کاهش عملکـرد صوتـی و حرارتی سـاختار می شـود. همچنیـن در مناطق مرطـوب، عبـور و نفـوذ هـوا در فضـای پشـت لایه پوششـی موجـب تجمع رطوبـت و در نتیجه ایجـاد نقصان در عملکرد سـاختار می شـود.
 3. در صـورت اسـتفاده از صفحـات مرکـب MW ، ابتـدا بایـد در حاشـیه و وسـط پنـل یک لایه نـازک پرلفیکس (یـا بتونه درزگیـر) بر روی لایه پشـم معدنی اجـرا شـود. بـرای ایـن منظـور، خمیـر پرلفیکـس (یـا بتونه درزگیـر) باید با فشـار اجرا شـده تا در الیاف پشـم معدنـی نفود کند. ایـن عملیات بـرای ایجاد اسـتحکام در لایـه پشـم معدنی صـورت می گیرد.
 4. بـرای نصـب صفحـات می تـوان بـا اسـتفاده از جـک، پنل هـا را بـر روی دیـوار زمینـه مسـتقر نمود و سـپس بـا قـرار دادن قطعات دورریـز پنل (بـه عنوان لقمـه) بیـن صفحات و کـف، جـک را آزاد نمود.
 5. پـس از اسـتقرار صفحـات، بـا اسـتفاده از شمشـه و چکـش لاسـتیکی، پنل هـا بـر روی دیـوار زمینـه فشـرده و در جـای خـود محکـم و تنظیم می شـوند.صفحـات بایـد در کنـار یکدیگـر بـه صـورت شـاقول، هـم بـاد و مطابـق خطـوط راهنمـا در یک راسـتا قـرار گیرند. صفحـات با اسـتفاده از جـک و قطعات دورریـز پنـل، در جـای خـود تثبیـت شـده تا چسـب پرلفیکـس (یـا بتونه درزگیـر) گیـرش نماید.
 6. پس از فشردن صفحات بر روی دیوار زمینه، ضخامت چانه های پرلفیکس باید حداقل 5 میلیمتر باشد.
 7. فاصلـه زمانـی تهیـه خمیـر پرلفیکـس تـا نصـب صفحات نباید زیاد باشـد. بـرای این منظـور، زمان گیرش اولیه چسـب پرفیکـس باید در نظر گرفته شـود.بـه طـور معمـول، نصـب صفحـات حداکثـر تـا 20 دقیقـه پـس از تهیـه خمیر پرفیکـس بایـد کامل شـود. همچنیـن توصیه می شـود که خمیـر پرلفیکس بـه صـورت مرحلـه ای و هـر مرتبـه به انـدازه پوشـش کاری یک پنل تهیه شـود.
 8. در صـورت اسـتفاده از صفحـات مرکـب PS ، توصیـه می شـود کـه پـس از نصـب صفحـات، هر صفحـه با حداقـل دو عامـل اتصال مناسـب به دیـوار زمینه متصـل شـده تـا در زمـان وقـوع حریـق، لایـه پوششـی ایسـتایی خـود را حفـظ نماید. عوامـل اتصـال مذکور بایـد از خمیـر بین پنـل و دیوار زمینـه عبور کـرده و حداقـل 40 میلیمتـر در دیـوار زمینه نفـوذ کنند.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک