پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

نصب صفحات دیوار پوششی

 نصب صفحات دیوار پوششی:

بسته به شرایط دیوار زمینه، روش هاي مختلفي جهت نصب صفحات دیوار پوششی وجود دارد:

لایـه نـازک بتونـه درزگيـر: در صورتي که دیـوار زمینه تراز و صاف باشـد (ماننـد دیوارهاي بتنـي صاف)، با اسـتفاده از ماله شـانه اي، بتونـه درزگیر کناف (فوگـن فولـر) بـه صـورت نـواري بر پشـت پنل (یـا بر روي دیـوار زمینه) اجـرا و صفحات بدین وسـیله بر روي سـطح زیر کار نصب مي شـوند.

 1. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده یا پوشـش شـده بـا لایه عایـق) به ضخامـت 12/5 میلیمتر، سـه ردیف لایـه بتونـه درزگیر بـه ازاي هر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بـر حاشـیه هاي پنـل، یـک ردیف لایـه بتونه درزگیر در وسـط پنـل نیز اجرا مي شـود.
 2. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده یـا پوشـش شـده با لایه عایـق) به ضخامـت 9/5 میلیمتـر، چهار ردیـف لایه بتونـه درزگیر بـه ازاي هر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بـر حاشـیه هاي پنـل، دو ردیف لایـه بتونـه درزگیر در وسـط پنل نیز اجرا مي شـود.
نصب صفحات دیوار پوششی
نصب صفحات دیوار پوششی

چانه  هـاي پرلفيکـس: در صورتـي کـه دیـوار زمینـه داراي ناتـرازي و یـا ناصافي تـا 20 میلیمتر باشـد (ماننـد دیوارهاي آجري و سـفالي)، صفحات توسـط چانه  هـاي چسـب پرلفیکـس بـر روي سـطح زیـر کار نصـب مي شـوند. خمیر پرلفیکـس به صـورت چانه هاي مدور بـه قطر تقریبي 20 سـانتیمتر یـا به صورت چانه هـاي  مسـتطیلي بـه ابعـاد تقریبـي 5×25 سـانتیمتر و ضخامـت مناسـب، در فواصـل تقریبـي 35 سـانتیمتر (مرکـز تـا مرکز) بـر روي دیوار زمینـه (یا بر پشـت پنـل) قـرار مي گیرنـد. توجه شـود کـه فاصلـه چانه ها در لبـه صفحات بـه25 سـانتیمتر کاهـش مي یابد.

 1. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده یا پوشـش شـده با لایه عایـق) به ضخامـت 12/5 میلیمتر، سـه ردیف چانـه پرلفیکس به ازاي هـر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بـر حاشـیه هاي پنل، یـک ردیف چانـه پرلفیکس در وسـط پنل نیز اجرا مي شـود.
 2. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده  یا پوشـش شـده با لایـه عایق) به ضخامـت 9/5میلیمتر، چهـار ردیف چانـه پرلفیکس به ازاي هـر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بر حاشـیه هاي پنـل، دو ردیف چانـه پرلفیکس در وسـط پنل نیز اجرا مي شود.
نصب صفحات دیوار پوششی
نصب صفحات دیوار پوششی
زیرسـازي از نـوار پنـل: در صورتـي کـه دیـوار زمینـه داراي ناترازي و یـا ناصافي بیـش از 20 میلیمتر باشـد (ماننـد دیوارهاي سـنگي)، ابتدا با اسـتفاده از برش هـاي نـواري از پنـل گچـي، زیرسـازي انجـام مي شـود. بـراي ایـن منظـور، ابتـدا برش هـاي نواري بـه عـرض 10 سـانتیمتر از پنـل گچي تهیه مي شـود. سـپس بـا اسـتفاده از چانه هـاي چسـب پرلفیکـس (در فواصل تقریبي 35 سـانتیمتر)، نوارهـاي مذکور بـر روي دیوار زمینه اجـرا مي شـوند. در انتها، صفحات بـه وسـیله لایـه نـازک بتونـه درزگیـر بـر روي این زیرسـازي نصب مي شـوند (توجه شـود کـه لبه های طولـی صفحات بـر روی مرکـز نوارها قـرار می گیرند).
 1. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده یـا پوشـش شـده با لایـه عایق) بـه ضخامـت 12/5میلیمتـر، علاوه بـر حاشـیه هاي صفحه، یک ردیـف نوار
  پنـل در وسـط صفحـه نیز اجرا مي شـود.
 2. در صورت استفاده از صفحات گچي (ساده یا پوشش شده با لایه عایق) به ضخامت 9/5 میلیمتر، علاوه بر حاشیه هاي صفحه، دو ردیف نوار پنل در وسط صفحه نیز اجرا می شود.

نصب صفحات دیوار پوششی
نصب صفحات دیوار پوششی

 

 

نکات فني نصب صفحات دیوار پوششی:
 1. پیـش از نصـب صفحـات، خطـوط راهنمـاي محـل اسـتقرار لایه هـاي پوششـي بایـد در کـف و سـقف ترسـیم شـوند. همچنیـن محـل اجـراي چانه هـاي پرلفیکـس یـا خطـوط راهنمـا جهـت اجـراي لایـه بتونـه درزگیـر نیـز باید ترسـیم شـوند.
 2. بـراي ایجـاد اسـتحکام در لبه هـاي پیرامونـي دیوار، بازشـوها (نظیـر در و پنجره) و منفذهاي تاسیسـاتي (نظیر کلیـد و پریز و خروجي هـاي آب و فاضلاب)بایـد یـک نـوار پیوسـته از خمیـر پرلفیکـس (یـا بتونه درزگیـر در روش لایه نازک) اجرا شـود. عـدم رعایت جزئیـات اخیر، عـلاوه بر تضعیـف لبه هاي آزاد پنـل، موجـب حرکـت جریـان هـوا در فضـاي بیـن صفحـه و دیـوار و در نتیجـه کاهش عملکـرد صوتـي و حرارتي سـاختار مي شـود. همچنیـن در مناطق مرطـوب، عبـور و نفـوذ هـوا در فضـاي پشـت لایه پوششـي موجـب تجمع رطوبـت و در نتیجه ایجـاد نقصان در عملکرد سـاختار مي شـود.

 3. در صـورت اسـتفاده از صفحـات مرکـب MW ، ابتـدا بایـد در حاشـیه و وسـط پنـل یک لایه نـازک پرلفیکس (یـا بتونه درزگیـر) بر روي لایه پشـم معدني اجـرا شـود. بـراي ایـن منظـور، خمیـر پرلفیکـس (یـا بتونه درزگیـر) باید با فشـار اجرا شـده تا در الیاف پشـم معدنـي نفود کند. ایـن عملیات بـراي ایجاد اسـتحکام در لایـه پشـم معدني صـورت مي گیرد.
 4. بـراي نصـب صفحـات مي تـوان بـا اسـتفاده از جـک، پنل هـا را بـر روي دیـوار زمینـه مسـتقر نمود و سـپس بـا قـرار دادن قطعات دورریـز پنل (بـه عنوان لقمـه) بیـن صفحات و کـف، جـک را آزاد نمود.
 5. پـس از اسـتقرار صفحـات، بـا اسـتفاده از شمشـه و چکـش لاسـتیکي، پنل هـا بـر روي دیـوار زمینـه فشـرده و در جـاي خـود محکـم و تنظیم مي شـوند.

  صفحـات بایـد در کنـار یکدیگـر بـه صـورت شـاقول، هـم بـاد و مطابـق خطـوط راهنمـا در یک راسـتا قـرار گیرند. صفحـات با اسـتفاده از جـک و قطعات دورریـز پنـل، در جـاي خـود تثبیـت شـده تا چسـب پرلفیکـس (یـا بتونه درزگیـر) گیـرش نماید.
 6. پس از فشردن صفحات بر روي دیوار زمینه، ضخامت چانه هاي پرلفیکس باید حداقل 5 میلیمتر باشد.
 7. فاصلـه زمانـي تهیـه خمیـر پرلفیکـس تـا نصـب صفحات نباید زیاد باشـد. بـراي این منظـور، زمان گیرش اولیه چسـب پرفیکـس باید در نظر گرفته شـود.بـه طـور معمـول، نصـب صفحـات حداکثـر تـا 20 دقیقـه پـس از تهیـه خمیر پرفیکـس بایـد کامل شـود. همچنیـن توصیه مي شـود که خمیـر پرلفیکس بـه صـورت مرحلـه اي و هـر مرتبـه به انـدازه پوشـش کاري یک پنل تهیه شـود.

 8. در صـورت اسـتفاده از صفحـات مرکـب PS ، توصیـه مي شـود کـه پـس از نصـب صفحـات، هر صفحـه با حداقـل دو عامـل اتصال مناسـب به دیـوار زمینه متصـل شـده تـا در زمـان وقـوع حریـق، لایـه پوششـي ایسـتایي خـود را حفـظ نماید. عوامـل اتصـال مذکور بایـد از خمیـر بین پنـل و دیوار زمینـه عبور کـرده و حداقـل 40 میلیمتـر در دیـوار زمینه نفـوذ کنند.

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990