پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

نصب سنگ و کاشی

قطعـات پـلاک (نظیـر کاشـی، سـنگ و آجـر پـلاک) بـا وزن حداکثر 40 کیلوگـرم بر متر مربع با اسـتفاده از چسـب کاشـی کناف بـر روی دیوارهای خشـک اجـرا می شـوند. قطعـات سـنگین تـر بایـد بـه صورت مسـتقل از دیـوار و با اسـتفاده از اتصـالات مکانیکی بـه بدنه اصلی سـاختمان متصـل گردند تا بـار آن ها بـه دیـوار کنـاف وارد نشـود (اجرای خشـک). چسـب های کاشـی کناف از نوع پایه سـیمانی بـوده و در رده هـای مقاومتی مختلف تولید می شـوند. نوع چسـب کاشـی مـورد مصـرف بر اسـاس کاربرد، جنـس، وزن و ابعـاد قطعات مورد اسـتفاده انتخاب می شـود.

قبـل از اجـرای چسـب کاشـی، سـطح پنل هـا از هـر گونـه چربـی و گـرد و غبار پاک سـازی شـده و یک لایـه پرایمر مناسـب بـر روی آن اجرا می شـود. برای ایـن منظـور، می تـوان از پرایمـر تیفـن گرونـد کنـاف یـا عایـق رطوبتی کنـاف رقیق شـده (با نسـبت 1پیمانـه عایق رطوبتـی به 4 پیمانـه آب) اسـتفاده نمود.

بنـا بـه دلایل زیـر، اجـرای لایه پرایمـر ضروری می باشـد :

  • لایـه پرایمـر، موجـب کنتـرل میـزان نفوذپذیـری و خاصیـت جـذب سـطح پنـل می شـود. بدین ترتیـب آب موجود در ملات چسـب کاشـی، جـذب کاغذ روکـش صفحـات نشـده، رطوبـت کافـی بـرای آب گیـری (هیدراسـیون) ذرات سـیمانی حفـظ و از «سـوختن» ملات جلوگیری می شود.
  • عبور پرایمر از کاغذ روکش و نفوذ آن در هسته گچی صفحات، موجب بهبود چسبندگی کاغذ روکش به سطح هسته گچی می شود.
  • لایه پرایمر به عنوان یک کلید شیمیایی عمل نموده و باعث افزایش قدرت چسبندگی چسب کاشی به سطح پنل ها می شود.

پـس از نصـب سـنگ یـا کاشـی، بندکشـی بـا اسـتفاده از ملات بندکشـی کناف صـورت می گیـرد. ملات های بندکشـی کنـاف دارای پایه سـیمانی بـوده و در رنگ هـای متنـوع تولید می شوند.

نکات فنی:

  • در نصـب سـنگ و کاشـی، می تـوان بـا حفـظ فواصل متعـارف اسـتادها (60 سـانتیمتر)، از یک لایه صفحـه گچی با ضخامـت 18 میلیمتر به جـای دو لایه صفحـه گچـی بـه ضخامـت 12.5 میلیمتـر اسـتفاده نمـود. همچنیـن، در صـورت تقلیـل فواصل اسـتادها بـه 40 سـانتیمتر، می تـوان از یک لایـه صفحه گچـی بـا ضخامـت 12.5 ویا15 میلیمتـر به جـای دو لایه صفحـه گچی بـه ضخامـت 12.5 میلیمتر استفاده نمود.
  • در دیوارهایی که با سنگ و کاشی پوشش می شوند، استفاده از صفحات گچی با لبه گونیا ( vk ) توصیه می شود. در صورت استفاده از صفحات گچی با لبه پخ دار (AK)، باید صفحات با بتونه و نوار درزگیر کناف درزگیری شوند (در ساختارهای دو لایه، استفاده از نوار درزگیر در لایه زیرین لازم نیست).
  • توصیه می گردد که عملیات نصب کاشی با بند صورت پذیرد و از چسباندن لبه های کاشی ها به یکدیگر خودداری شود.
  • در سلول های تر، توصیه می شود که کاشی کاری پس از اجرای عایق رطوبتی کف و پوشش نهایی کف انجام شود.
  • در محـل تقاطـع دیـوار بـا دیـوار یـا دیـوار با کـف، برای جلوگیـری از ایجـاد ترک بایـد فاصله ای در نظـر گرفته شـود (چفت). پـس از اتمام کاشـی کاری،تقاطع هـای مذکـور به وسـیله خمیـر درزبند مناسـب (نظیر چسـب سـیلیکون) درزبندی می شـوند.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک