پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

نصب روشویی

نصب روشویی

بـرای نصب روشویی (اعـم از دیـواری و پایـه دار)، از یک قطعه چـوب عمل آوری شـده به طول56 ( 36 بـرای اسـتاد گـذاری بـا فاصلـه 40 سـانتیمتر)، ارتفـاع 30 و ضخامـت 4 سـانتیمتر اسـتفاده

می شـود. ایـن تختـه چوبـی کـه اصطلاحـا «تـراورس» نامیـده می شـود، بـه وسـیله پیـچ TN35  به فواصـل حداکثـر 5 سـانتیمتر بـه اسـتادهای طرفیـن متصـل می شـود. در صـورت اسـتفاده از قطعات چوبـی بـا ضخامـت کمتـر (نظیـر تختـه چنـد لایـی چوبی بـه ضخامـت 20 میلیمتـر)، می تـوان از دو قطعـه نبشـی L25  بـرای نصـب تـراورس به سـازه های مجـاور اسـتفاده نمود.

پـس از نصـب تـراورس، بایـد عامـل اتصـال ویـژه نصـب روشـویی (مطابـق تصویـر مقابل) به تـراورس متصـل شـود. حداقـل قطـر و طـول مناسـب بـرای ایـن عامـل اتصـال بـه ترتیـب 8 و 135 میلیمتـر

می باشد . در مـواردی کـه تـراورس در دیـوار پیـش بینی نشـده باشـد، می تـوان لگن روشـویی را به وسـیله مهار صلیبـی ویـژه (نظیر KM10  شرکت فیشر ) به دیوار موجود متصل نمود.

اتصال ویژه نصب روشویی (روکا)
اتصال ویژه نصب روشویی (روکا)
نصب روشویی
نصب روشویی
نصب روشویی
نصب روشویی

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک