نصب روشنايی توکار

نصب روشنايی توکار:

روش نصب روشنايی توکار مشابه اجرای خروجی تهويه در سطح سقف کاذب است، با اين تفاوت که نیازی به اجرای قاب چوبی نمی باشد.

نصب روشنايی توکار

نصب روشنايی توکار

نصب روشنايی توکار

نصب روشنايی توکار
نصب روشنايی توکار

نصب روشنايی توکار