پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

نصب رادیاتور

نصب رادیاتور :

بـرای نصب رادیاتور بـر دیوارهـای کنـاف، از سـازه پشـتیبان SP60 اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـازه، وزن رادیاتـور بـه سـازه های دیـوار منتقل می شـود. سـازه پشـتیبان بـه وسـیله پیـچ LN به اسـتادهای مجاور متصل می شـود. هـر یک از قلاب هـای نگه دارنـده رادیاتور، توسـط 4 عدد پیچ سـرمته دار به سـازه پشـتیبان متصل می شود.

نصب رادیاتور
نصب رادیاتور

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک