پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

نصب دریچه بازدیدسقف کناف

نصب دریچه بازدیدسقف کناف

دریچه هـای بازدیـد ویـژه سـاختارهای خشـک در انـواع گوناگـون (بـه لحـاظ شـکل، ابعـاد و خصوصیـات عملکـردی) توسـط شـرکت کنـاف تولید و بـه بازار عرضـه می گـردد .

روش نصب:

  • بـا توجـه بـه ابعـاد و موقعیـت دریچـه و فاصلـه سـازه گـذاری، ممکـن اسـت دریچـه بازدید به صورت سـاده یـا با تعبیـه سـازه یـا با تعبیـه سـازه ها و آویزهـای کمکی نصب شـود (قـاب کمکـی، زمانـی مـورد نیـاز خواهـد بـود که مسـیر سـازه ها قطع شـود یا فاصلـه میان لبـه قاب دریچـه و سـازه های پنل خـور مجـاور از اندازه مجـاز بیشـتر باشـد). توجـه شـود کـه فاصلـه آزاد میـان لبـه قـاب دریچه و سـازه های پنل خـور مجـاور (حداقل در دو لبـه هم راسـتا) باید بیـش از 30 و کمتـر از 100 میلیمتـر در نظر گرفته شـود.
  • بـرای بـرش محـل دریچـه بـر روی پنل، بایـد ابعاد قاب پیرامونـی دریچه در نظر گرفته شـود. برای برشـکاری و پرداخت از اره چاقویی و سـوهان اسـتفاده می شود.
  • دریچه در محل خود مستقر و به وسیله پیچTB(به فواصل حداکثر 15سانتیمتر) به پنل نصب می شود.

نکات فنی:

  • در هنگام انتخاب دریچه بازدید، باید به ضخامت لایه های پوششی توجه نمود.
  • در ساختارهای دارای کد حریق، دریچه بازدید باید از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب و با جزئیات ویژه اجرا شود.
نصب دریچه بازدیدسقف کناف

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک