پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

نصب جعبه آتش نشانی و تابلوی برق

نصب جعبه آتش نشانی و تابلوی برق

دیوار مناسب جهت نصب جعبه آتش نشانی و تابلوی برق توکار، ساختار W116 می باشد. استفاده از این ساختار اجازه می دهد که جعبه آتش نشانی یا تابلوی برق در عمق دیوار نفوذ کرده و جاسازی شود. همچنین با استفاده از این نوع دیوار، فضای خالی جهت عبور تاسیسات مربوطه تامین می شود.

 اجرای قاب پیرامونی نصب جعبه آتش نشانی و تابلوی برق :

بـرای نصـب جعبـه آتـش نشـانی و تابلـوی بـرق تـوکار، ابتـدا بایـد یـک قـاب اجـرا نمـود. بـرای سـهولت در اجـرای قـاب بازشـو، توصیـه می شـود کـه ابتدا اسـتادهای طرفیـن بازشـو در جـای خـود قـرار گرفتـه و سـپس اسـتادهای دیگر اجـرا شـوند. عناصر افقی بـالا و پایین قـاب را دو عـدد رانر تشـکیل می دهد.طـول ایـن رانرهـا، بـه انـدازه عـرض بازشـو بـه اضافـه 40 سـانتیمتر در نظر گرفته می شـود. به انـدازه 20 سـانتیمتر از هـر انتها، بال هـا به صورت فارسـی بربـرش خـورده و دو سـر رانـر خـم مـی شـود. ایـن دو رانر در بخـش فوقانـی و تحتانی قاب قـرار گرفته و بـا اسـتفاده از پانچ موقتا به اسـتادهای مجـاور متصل می شـوند کـه در هنـگام نصـب صفحـات، اتصـال نهایـی میان این دو سـازه توسـط پیـچ TB تامین می شوند.

نکته فنی: در صورتی که عرض بازشو بیشتر از فاصله استاندارد استادگذاری باشد، باید از استاد کمکی در فاصله میان دو استاد اصلی استفاده نمود.

 تقویت قاب پیرامونی (فقط برای جعبه آتش نشانی):

بـرای حصـول اطمینـان از اسـتحکام سـاختار (بـه ویـژه در هنگام بـروز حوادث، کـه نیروی زیادی بـه جعبه آتش نشـانی وارد می شـود)، اسـتادها در طرفین جعبـه آتـش نشـانی توسـط رانـر تقویـت مـی گردند. رانـر تقویتی، در کل طول اسـتاد اجرا می شـود (بـا این توضیح کـه برای سـهولت در نصب، رانـر تقویتی را می تـوان قـدری کوتاهتـر بریـد تـا در رانرهـای سـقف و کـف نفـوذ نکند). بـرای این منظـور، رانر تقویتی در سـمت تاسیسـاتی توسـط پیچ LB  و در سـمت نمـا موقتـا توسـط پـرچ بـه اسـتاد متصـل گردیده کـه در هنگام نصـب صفحات، اتصـال نهایی میان این دو سـازه توسـط پیـچ TB  تامین می گردد.

نصب جعبه:

پـس از اجـرای قـاب پیرامونـی، جعبـه آتـش نشـانی یا تابلـوی برق به وسـیله پیچ LB از سـطح داخلی خود به قـاب پیرامونی متصل شـده، که ایـن کار تعمیر و نگهـداری آن را در زمـان بهره برداری آسـان می کند.

 نصب صفحات:

بـرای پوشـش کاری فضـای اطـراف جعبـه آتـش نشـانی، از پنـل FM اسـتفاده می شـود، تـا در زمان بهره بـرداری، دیـوار در مقابـل حریق و رطوبـت مقاومت کافـی داشـته باشـد (بـرای پوشـش کاری فضـای اطـراف تابلـوی بـرق لزومی به اسـتفاده از پنـل مقـاوم در برابر رطوبت نمی باشـد). دقت شـود کـه در محل بازشـو، بایـد لایـه پوششـی نهایـی به صورت ‘C’ شـکل بریده شـود.

نکته فنی:

نصب جعبه آتش نشانی و تابلوی برق روکار، تابع قواعد مربوط به بارهای طره ای می باشد.

"<yoastmark
"<yoastmark

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک