پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

نصب جعبه آتش نشاني و تابلوی برق

نصب جعبه آتش نشاني و تابلوی برق:

دیوار مناسب جهت نصب جعبه آتش نشاني و تابلوی برق توکار، ساختار W116 مي باشد. استفاده از این ساختار اجازه مي دهد که جعبه آتش نشاني یا تابلوی برق در عمق دیوار نفوذ کرده و جاسازي شود. همچنین با استفاده از این نوع دیوار، فضاي خالي جهت عبور تاسیسات مربوطه تامین مي شود.

 اجراي قاب پیراموني نصب جعبه آتش نشاني و تابلوی برق :
بـرای نصـب جعبـه آتـش نشـاني و تابلـوی بـرق تـوکار، ابتـدا بایـد یـک قـاب اجـرا نمـود. بـرای سـهولت در اجـرای قـاب بازشـو، توصیـه می شـود کـه ابتدا اسـتادهای طرفیـن بازشـو در جـای خـود قـرار گرفتـه و سـپس اسـتادهای دیگر اجـرا شـوند. عناصر افقی بـالا و پایین قـاب را دو عـدد رانر تشـکیل می دهد.طـول ایـن رانرهـا، بـه انـدازه عـرض بازشـو بـه اضافـه 40 سـانتیمتر در نظر گرفته مي شـود. به انـدازه 20 سـانتیمتر از هـر انتها، بال هـا به صورت فارسـي بربـرش خـورده و دو سـر رانـر خـم مـي شـود. ایـن دو رانر در بخـش فوقانـي و تحتانی قاب قـرار گرفته و بـا اسـتفاده از پانچ موقتا به اسـتادهاي مجـاور متصل می شـوند کـه در هنـگام نصـب صفحـات، اتصـال نهایـی میان این دو سـازه توسـط پیـچ TB تامین می شوند.
نکته فنی: در صورتی که عرض بازشو بیشتر از فاصله استاندارد استادگذاری باشد، باید از استاد کمکی در فاصله میان دو استاد اصلی استفاده نمود.
 تقویت قاب پیراموني (فقط برای جعبه آتش نشانی):
بـراي حصـول اطمینـان از اسـتحکام سـاختار (بـه ویـژه در هنگام بـروز حوادث، کـه نیروي زیادي بـه جعبه آتش نشـانی وارد مي شـود)، اسـتادها در طرفین جعبـه آتـش نشـانی توسـط رانـر تقویـت مـي گردند. رانـر تقویتی، در کل طول اسـتاد اجرا می شـود (بـا این توضیح کـه برای سـهولت در نصب، رانـر تقویتی را می تـوان قـدری کوتاهتـر بریـد تـا در رانرهـای سـقف و کـف نفـوذ نکند). بـرای این منظـور، رانر تقویتی در سـمت تاسیسـاتی توسـط پیچ LB  و در سـمت نمـا موقتـا توسـط پـرچ بـه اسـتاد متصـل گردیده کـه در هنگام نصـب صفحات، اتصـال نهایی میان این دو سـازه توسـط پیـچ TB  تامین می گردد.
نصب جعبه:
پـس از اجـراي قـاب پیرامونـي، جعبـه آتـش نشـانی یا تابلـوی برق به وسـیله پیچ LB از سـطح داخلي خود به قـاب پیراموني متصل شـده، که ایـن کار تعمیر و نگهـداري آن را در زمـان بهره برداري آسـان مي کند.
 نصب صفحات:
بـرای پوشـش کاری فضـاي اطـراف جعبـه آتـش نشـاني، از پنـل FM اسـتفاده می شـود، تـا در زمان بهره بـرداري، دیـوار در مقابـل حریق و رطوبـت مقاومت کافـي داشـته باشـد (بـرای پوشـش کاری فضـاي اطـراف تابلـوی بـرق لزومی به اسـتفاده از پنـل مقـاوم در برابر رطوبت نمی باشـد). دقت شـود کـه در محل بازشـو، بایـد لایـه پوششـي نهایـي به صورت ‘C’ شـکل بریده شـود.
نکته فنی:
نصب جعبه آتش نشانی و تابلوی برق روکار، تابع قواعد مربوط به بارهای طره ای می باشد.

"<yoastmark

"<yoastmark

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک