پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

نصب توالت فرنگی دیواری

نصب توالت فرنگی دیواری
بـرای نصـب توالـت فرنگـی دیـواری، از سـازه پشـتیبان ویـژه آن اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـازه، وزن توالـت فرنگـی به کـف و سـازه های مجاور (قوطـی فـولادی) منتقـل می شـود. سـازه پشـتیبان مذکـور دارای جزئیات بسـیار سـاده ای بـوده و می تـوان آن را به صـورت پیش سـاخته تهیه یا با اسـتفاده از مقاطـع فلـزی نظیـر قوطـی، ناودانی و نبشـی در محل کارگاه سـاخت.
نصب توالت فرنگی دیواری
نصب توالت فرنگی دیواری

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک