پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

نصب تاسيسات

  • یک نوار پیوسته از خمیر پرلفیکس در لبه هاي پیراموني منفذهاي تاسیساتي (نظیر کلید و پریز و خروجي هاي آب و فاضلاب) باید اجرا شود.
  • شـریان هاي الکتریکـي و مکانیکـي بایـد قبـل از نصـب صفحـات، بـر روي دیـوار زمینه نصـب و داراي اسـتحکام کافي باشـند. در صورت وجـود فاصله آزاد کافـي میـان لایـه پوششـي و دیـوار زمینه، شـریان هاي تاسیسـاتي از این فضـا عبور مي کننـد. زماني که فاصله بیشـتري جهت عبور تاسیسـات مـورد نیاز باشـد، باید شـیار زنـي بر روي دیـوار زمینه انجـام پذیرد.
  • در سـاختارهاي W631 و W624 ، از قوطي هـاي بـرق ویـژه سـاختار خشـک (متصـل شـونده بـه پنـل) اسـتفاده مي شـود. در سـاختار W611 نصـب  قوطی هـاي بـرق بـر روي دیـوار زمینـه ارجح اسـت.

 اجراي درز انقطاع:

در لایه هـاي پوششـي پیوسـته بـا طـول زیـاد، بایـد درز انقطـاع ایجـاد نمـود. به طـور معمول، بـراي فواصـل حداکثر هـر 15 متر در پوشـش هاي مسـتقیم و پیوسـته، یـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه مي شـود. همچنیـن، احتمـال جابجایـي و ایجـاد تـرک در محـل اتصـال دیوارهـاي بنایي بـا عناصر غیـر هم جنس (نظیـر سـتون هاي بتنـي) وجـود دارد؛ لـذا ایجـاد درز انقطـاع از طریـق بـه کارگیـری تـرن فیکس در چنیـن نقاطـي نیز توصیه مي شـود.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک