پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

نصب تاسیسات و درزانقطاع

نصب تاسیسات و درزانقطاع :

  • یک نوار پیوسته از خمیر پرلفیکس در لبه های پیرامونی منفذهای تاسیساتی (نظیر کلید و پریز و خروجی های آب و فاضلاب) باید اجرا شود.
  • شـریان های الکتریکـی و مکانیکـی بایـد قبـل از نصـب صفحـات، بـر روی دیـوار زمینه نصـب و دارای اسـتحکام کافی باشـند. در صورت وجـود فاصله آزاد کافـی میـان لایـه پوششـی و دیـوار زمینه، شـریان های تاسیسـاتی از این فضـا عبور می کننـد. زمانی که فاصله بیشـتری جهت عبور تاسیسـات مـورد نیاز باشـد، باید شـیار زنـی بر روی دیـوار زمینه انجـام پذیرد.
  • در سـاختارهای W631 و W624 ، از قوطی هـای بـرق ویـژه سـاختار خشـک (متصـل شـونده بـه پنـل) اسـتفاده می شـود. در سـاختار W611 نصـب  قوطی هـای بـرق بـر روی دیـوار زمینـه ارجح اسـت.

 اجرای درز انقطاع:

در لایه هـای پوششـی پیوسـته بـا طـول زیـاد، بایـد درز انقطـاع ایجـاد نمـود. به طـور معمول، بـرای فواصـل حداکثر هـر 15 متر در پوشـش های مسـتقیم و پیوسـته، یـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه می شـود. همچنیـن، احتمـال جابجایـی و ایجـاد تـرک در محـل اتصـال دیوارهـای بنایی بـا عناصر غیـر هم جنس (نظیـر سـتون های بتنـی) وجـود دارد؛ لـذا ایجـاد درز انقطـاع از طریـق بـه کارگیـری تـرن فیکس در چنیـن نقاطـی نیز توصیه می شـود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک