پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

مقاومت مکانیکی دیوار کناف

دیوار پوششی کناف

ارتفـاع مجـاز: ارتفـاع مورد نظـر طراح، در تعـداد و ضخامت صفحات، اندازه اسـتادها، فاصله اسـتادها و تعـداد ردیف سـازه تاثیر می گـذارد. در برخی موارد،برای بدسـت آوردن ارتفاع بیشـتر ممکن اسـت از دو عدد اسـتاد به صورت ][ اسـتفاده شـود.

منطقه نصب دیوار کناف: کاربری فضا و محل قرارگیری دیوار، در ارتفاع مجاز آن تعیین کننده است. حداکثر ارتفاع با توجه به منطقه نصب 1و2 متفاوت می باشد.

منطقه نصب 1 : مناطقی که تجمع افراد در آن کم است

منطقه نصب 2 : مناطقی که تجمع افراد در آن ها زیاد است و محل هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.

مقاومت در برابر ضربه: برای ایجاد مقاومت در برابر ضربه، راه حل های زیر در دسترس است:

  • افزایش تعداد لایه های پوششی
  • افزایش ضخامت لایه های پوششی
  • استفاده از پنل با مقاومت مکانیکی بالاتر مانند پنل گچی دیامانت

نصـب بارهـای طـره ای:هر یـک از سـاختارهای دیوار خشـک کنـاف دارای مقاومت مکانیکـی ویژه خود می باشـند. بـرای انتخاب سـاختار، باید بـه بارهای طـره ای کـه قـرار اسـت بـر روی دیوار نصب شـود، توجه نمود. قفسـه آشـپزخانه، ادوات سـرویس بهداشـتی، رادیاتـور، جعبه آتـش نشـانی روکار و تابلوی برق روکار از جملـه ایـن نـوع بارهـا هسـتند. بـرای نصب برخی بارهـا، اعضای پشـتیبان بایـد در مرحله طراحی سـاختار در نظر گرفته شـوند.

مقاومت مکانیکی دیوار کناف
مقاومت مکانیکی دیوار کناف

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک