پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

مقاومت در برابر حریق

مقاومت در برابر حریق :

 

مقاومت در برابر حریق
مقاومت در برابر حریق

 

در دیوارهایـی کـه در آن هـا کـد حریـق مطـرح می باشـد، از صفحـات گچـی نـوع FR یا FM اسـتفاده می شـود. تعـداد و ضخامـت لایه هـای پوششـی، اندازه و فواصـل سـازه ها و ضخامـت و خـواص لایـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی بـا توجـه بـه کد حریـق و ارتفـاع مورد نظـر تعیین می شـود. عـلاوه بر ایـن موارد،ضوابـط مرتبـط بـا سـاختارهای دارای کـد حریـق (منـدرج در دفترچـه اخیر) بایـد در نظر گرفته شـوند.

 

 

مقاومت در برابر حریق
مقاومت در برابر حریق

 

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک