پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

مقاومت در برابر حریق

مقاومت در برابر حریق

در دیوارهایـی کـه در آن هـا کـد حریـق مطـرح می باشـد، از صفحـات گچـی نـوع FR یا FM اسـتفاده می شـود. تعـداد و ضخامـت لایه هـای پوششـی، اندازه و فواصـل سـازه ها و ضخامـت و خـواص لایـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی بـا توجـه بـه کد حریـق و ارتفـاع مورد نظـر تعیین می شـود. عـلاوه بر ایـن موارد،ضوابـط مرتبـط بـا سـاختارهای دارای کـد حریـق (منـدرج در دفترچـه اخیر) بایـد در نظر گرفته شـوند.

مقاومت در برابر حریق

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک