مصالح درزگيری سقف کناف

مصالح درزگيری سقف کناف:

 

مصالح درزگيری سقف کناف
مصالح درزگيری سقف کناف

 

خمير درزبند کناف: اين خمیر بین سطح اتصال سقف کاذب با عناصر پیراموني قرار گرفته و هدف از استفاده از آن، بهبود عملکرد صوتي ساختار مي باشد.
پرايمـر زيـر رنـگ کنـاف (تيفن گرونـد): براي آمـاده سـازي صفحـات گچی جهـت پذيـرش پوشـش هاي نهايـي (نظیر رنـگ روغنـی)، از پرايمـر تیفن گرونـد کناف اسـتفاده مي شود.