پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

مصالح درزگیری سقف کناف

مصالح درزگيری سقف کناف
مصالح درزگیری سقف کناف
مصالح درزگیری سقف کناف

خمیر درزبند کناف: این خمیر بین سطح اتصال سقف کاذب با عناصر پیرامونی قرار گرفته و هدف از استفاده از آن، بهبود عملکرد صوتی ساختار می باشد.

پرایمـر زیـر رنـگ کنـاف (تیفن گرونـد): برای آمـاده سـازی صفحـات گچی جهـت پذیـرش پوشـش های نهایـی (نظیر رنـگ روغنـی)، از پرایمـر تیفن گرونـد کناف اسـتفاده می شود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک