پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

مبانی طراحی زیرسازی

مبانی طراحی زیرسازی در سقف های کناف :

  • تعیین وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوشش کاری: برای این منظور از نمودار زیر استفاده می شود. بدین ترتیب که پس از تعیین نوع پوشش کاری بر روی  محور X، از نقطه مربوطه عمودی بر خط مورب ترسیم و از محل تلاقی این دو خط، عمود دیگری بر محور Yها ترسیم می شود. محل تقاطع این عمود با محور Y، نشانگر وزن سقف کاذب (وزن پنل + زیرسازی) می باشد.
مبانی طراحی زیرسازی
مبانی طراحی زیرسازی
  •  محاسبه بارهای اضافه:در صـورت اضافـه نمـودن الحاقـات اضافـی (نظیـر لایـه عایـق، حـال چـه بـرای حفاظـت در برابر حریق باشـد و چه نباشـد)، بـار اضافـی اعمال شـده باید در محاسـبه رده وزنـی سـقف کاذب لحـاظ گردد.

تذکر:حداکثر بار مجاز وارده بر اثر عایق گذاری، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.

  •  تعیین رده وزنی سقف کاذب: حاصل جمع دو عدد به دست آمده در بندهای 6- 1 و 6-2، رده وزنی سقف کاذب خواهد بود.
  •  تعیین فواصل مجاز: بـر اسـاس رده وزنـی محاسـبه شـده و نـوع مقاومـت در برابر حریـق؛ فواصل مجـاز آویزها، سـازه های باربر و سـازه های پنل خور بر اسـاس جـداول زیر تعیین می شـوند. فواصـل عناصر زیرسـازی، با حـروف اختصاری زیـر در جداول درج شـده اند:

     a: فاصله آویزها (دهانه تکیه گاهی سازه سازهای باربر)

     c:فاصله سازهای برابر (دهانه تکیه گاهی سازهای پنل خور)

     b:فاصله سازهای پنل خور (دهانه تکیه گاهی پنل ها )

مبانی طراحی زیرسازی
مبانی طراحی زیرسازی

مثال 1: ساختار D112b با یک لایه پنل 12.5 میلیمتر و بدون کد حریق

رده وزنی سقف کاذب: از نمودار 1 (بر اساس نوع پوشش کاری)، کمتر از 15کیلوگرم بر متر مربع استخراج می گردد.

a : از جدول 5 (براساس رده وزنی سقف کاذب ) 125 سانتی متر استخراج می شود.

b : از جدول 6( بر اساس نوع پوشش کاری ) ،50 سانتی متر استخراج می گردد.

مثال 2 : ساختار D112b  با ساختار کد حریق 90 دقیقه از پایین سقف کاذب و بالای سقف اصلی از نوع lll

پوشش کاری : از جدول 8 (بر اساس کد حریق و نوع سقف اصلی)، پوشش با یک لایه پنل مقاوم در برابر حریق به ضخامت 15 میلیمتر استخراج میشود.

عایق گذاری: بر اساس جدول 8، مجاز نمی باشد

حداقل ارتفاع آویز: بر اساس جدول 8 ، 80سانت استخراج می گردد.

رده وزنی سقف کاذب: از نمودار 1 (بر اساس نوع پوشش کاری)، کمتر از 30 کیلوگرم بر متر مربع استخراج می گردد.

a: از جدول 5 (براساس رده وزنی سقف کاذب ) 120 سانتی متر استخراج می شود.

b : از جدول 8( بر اساس نوع پوشش کاری ) ،50 سانتی متر استخراج می گردد.

مثال 3 : ساختار D112b  با ساختار کد حریق 60 دقیقه از پایین سقف کاذب و بالای سقف اصلی از نوع l

پوشش کاری : از جدول 8 (بر اساس کد حریق و نوع سقف اصلی)، پوشش با یک لایه پنل مقاوم در برابر حریق به ضخامت 12.5 میلیمتر استخراج میشود.

عایق گذاری: از جدول8، پشم معدنی نوع s انتخاب میشود.

حداقل ارتفاع آویز: بر اساس جدول 8 ، 80سانت استخراج می گردد.

رده وزنـی سـقف کاذب: از نمـودار 1 (بـر اسـاس نـوع پوشـش کاری)، وزن سـقف کاذب (وزن پنـل + زیرسـازی) بـه طـور تقریبـی28 کیلوگـرم بـر متر مربع اسـتخراج می گردد. بـا فـرض حداکثـر وزن مجـاز بـرای لایه عایق، یعنـی 5 کیلوگرم بـر متر مربـع، وزن کل سـقف کاذب (وزن پنل + زیرسـازی + عایق) 33کیلوگـرم بـر متـر مربـع خواهـد بـود. بدین ترتیـب رده وزنی سـقف کاذب، کمتـر از50 کیلوگـرم بر متـر مربع بـرآورد می گردد.

c : از جدول 2 ، 60 سانتی متر انتخاب می گردد.

a: از جدول 2(بر اساس فاصله سازه های باربر انتحاب شده و رده وزنی سقف کاذب)،75 سانتیمتر استخراج می گردد.

b: از جدول 8(بر اساس کد حریق و تعداد لایه ها)،50 سانتیمتر استخراج می گردد.

مثال 4: ساختار D112a با کد حریق 30 دقیقه از پایین سقف کاذب در مبانی طراحی زیرسازی

پوشش کاری: از جدول 7 (بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حریق)، پوشش با یک لایه پنل مقاوم در برابر حریق به ضخامت20 میلیمتر انتخاب می گردد.

عایق گذاری: بر اساس جدول7، لازم نمی باشد.

رده وزنی سقف کاذب: از نمودار 1 (بر اساس نوع پوشش کاری)، کمتر از 30کیلوگرم بر متر مربع استخراج می گردد.

a : از جدول 5 (براساس رده وزنی سقف کاذب ) 95 سانتی متر استخراج می شود.

c : از جدول 5 (براساس فاصله آویز انتخاب شده ) 50 سانتی متر استخراج می شود.

b: از جدول 7(بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حریق و نوع پوشش کاری انتخاب شده)، 60 سانتیمتر استخراج می گردد.

مثال 5: ساختار D112a با کد حریق 90 دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب

پوشش کاری: از جدول 7 (بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حریق)، پوشش با دو لایه پنل مقاوم در برابر حریق به ضخامت20 میلیمتر انتخاب می گردد.

عایق گذاری: بر اساس جدول7 ، دو لایه پشم معدنی نوع s (به صورت سراسری) به ضخامت 60 میلیمتر و با چگالی30 کیلوگرم بر متر مکعب لازم می باشد.

a : از جدول 3(براساس کد حریق ) 60 سانتی متر استخراج می شود.

c : از جدول 3 (براساس کد حریق ) 75سانتی متر استخراج می شود.

b: از جدول 7(بر اساس کد و نوع مقاومت در برابر حریق )، 50 سانتیمتر استخراج می گردد.

  • درکلیه مثال  های فوق، سازه های سقفی از نوع CD60 و آویزها از نوع نانیوس یا براکت فرض شده اند.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک