پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

مبانی انتخاب ساختار دیوارهای جدا کننده کناف

سیستم دیوارهای جداکننده

عواملی که در  مبانی انتخاب ساختار دیوارهای جدا کننده کناف موثر است شامل موارد زیر می باشد:

1- مقاومت مکانیکی:

ارتفـاع مجـاز: ارتفـاع مورد نظـر طراح، در تعـداد و ضخامت صفحات، اندازه اسـتادها، فاصله اسـتادها و تعـداد ردیف سـازه تاثیر می گـذارد. در برخی موارد،برای بدسـت آوردن ارتفاع بیشـتر ممکن اسـت از دو عدد اسـتاد به صورت ][ اسـتفاده شـود.

منطقه نصب: کاربری فضا و محل قرارگیری دیوار، در ارتفاع مجاز آن تعیین کننده است. حداکثر ارتفاع با توجه به منطقه نصب 1و2 متفاوت می باشد.

منطقه نصب 1 : مناطقی که تجمع افراد در آن کم است

منطقه نصب 2 : مناطقی که تجمع افراد در آن ها زیاد است و محل هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.

مقاومت در برابر ضربه: برای ایجاد مقاومت در برابر ضربه، راه حل های زیر در دسترس است:

  • افزایش تعداد لایه های پوششی
  • افزایش ضخامت لایه های پوششی
  • کاهش فاصله سازه ها
  • استفاده از پنل با مقاومت مکانیکی بالاتر مانند پنل گچی دیامانت

نصـب بارهـای طـره ای:هر یـک از سـاختارهای دیوار خشـک کنـاف دارای مقاومت مکانیکـی ویژه خود می باشـند. بـرای انتخاب سـاختار، باید بـه بارهای طـره ای کـه قـرار اسـت بـر روی دیوار نصب شـود، توجه نمود. قفسـه آشـپزخانه، ادوات سـرویس بهداشـتی، رادیاتـور، جعبه آتـش نشـانی روکار و تابلوی برق روکار از جملـه ایـن نـوع بارهـا هسـتند. بـرای نصب برخی بارهـا، اعضای پشـتیبان بایـد در مرحله طراحی سـاختار در نظر گرفته شـوند.

2 –  عملکرد صوتی:

عواملـی همچـون تعـداد و ضخامـت صفحـات، انـدازه اسـتادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشـم معدنـی مصرفی، در میـزان عبور صوت دیوار موثر هسـتند.همچنیـن، جزئیـات اجرایـی (ماننـد جداسـازی دو ردیف سـازه در دیـوار W115 ) در عملکـرد صوتی جـداره تاثیر خواهد داشـت. در تعیین سـاختار دیوارها،توجـه بـه حداقـل عایـق صوتـی مجـاز ضـروری اسـت. ارزش حداقـل عایـق صوتـی مجـاز دیـوار، بـا توجه بـه عملکـرد سـاختار، از مبحـث 18 مقررات ملی سـاختمان ایران قابل اسـتخراج می باشد.

تذکر: در صورت وجود کد حریق، ممکن است الزاماتی از نظر رده مقاومتی لایه عایق در برابر حریق وجود داشته باشد که باید آنها را در نظر گرفت.

توضیـح: بـه طـور کلـی عملکـرد صوتـی لایه های الیافـی نظیر پشـم های معدنی، ناشـی از بـه ارتعاش در آمـدن الیاف بـر اثر برخـورد امواج صوتـی و تبدیل انـرژی ایـن امـواج بـه انـرژی مکانیکـی و سـپس گرمایی اسـت. با توجه به عـدم وجود الیـاف در پلی اسـتایرن، این مـواد عایق صوتی مناسـبی نبـوده و صرفا اسـتفاده از عایق هـای معدنـی برای ایـن منظور توصیه می گردد.

3 – مقاومت در برابر حریق:

در دیوارهایـی کـه در آن هـا کـد حریـق مطـرح می باشـد، از صفحـات گچـی نـوع FR یا FM اسـتفاده می شـود. تعـداد و ضخامـت لایه هـای پوششـی، اندازه و فواصـل سـازه ها و ضخامـت و خـواص لایـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی بـا توجـه بـه کد حریـق و ارتفـاع مورد نظـر تعیین می شـود. عـلاوه بر ایـن موارد،ضوابـط مرتبـط بـا سـاختارهای دارای کـد حریـق (منـدرج در دفترچـه اخیر) بایـد در نظر گرفته شـوند.

4 – عملکرد حرارتی:

دیوارهـای جداکننـده عمومـا در حـد فاصـل فضاهـای کنتـرل شـده (به لحـاظ حرارتی) قـرار می گیرنـد؛ لیکن چنانچـه در حد فاصـل فضاهای کنترل نشـده یـا نیمـه کنتـرل شـده قـرار گیرنـد، تعبیـه عایق پشـم معدنـی در سـاختار ضـروری خواهد بـود. عواملی همچـون تعـداد و ضخامت صفحـات، اندازه اسـتادها و ضخامـت و خـواص لایـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی، در میـزان عایـق حرارتی دیـوار موثـر هسـتند. ارزش حداقل عایـق حرارتی مجـاز دیوار، بـا توجه به عملکـرد سـاختار، از مبحـث 19 مقـررات ملـی سـاختمان ایران قابل اسـتخراج می شود.

تذکر: در صورت وجود کد حریق، ممکن است الزاماتی از نظر رده مقاومتی لایه عایق در برابر حریق وجود داشته باشد، که باید آن ها را در نظر گرفت.

نکتـه فنـی: در صـورت احتمـال بـروز پدیـده میعـان و یـا نفـوذ آب و بخـار در سـاختار های عایق بنـدی حرارتی، ممکن اسـت پیـش بینی هـای لازم جهت کنتـرل و دفـع رطوبـت از طریـق ایجـاد تهویـه و یـا تعبیـه لایه هـای ویـژه بخاربنـد و یـا زهکـش، لازم باشـد (توضیح این که پشـم معدنـی در برابـر رطوبت آسـیب پذیر اسـت).

5 –  دیوار سلول تر:

نکاتی که در تعیین جزئیات فنی این نوع دیوار موثر است شرایط رطوبت محیط و حجم و تراکم تاسیسات مکانیکی است:

  • در فضاهـای مرطـوب از در دو لایـه صفحـه MR یا FR با ضخامت 12.5 میلیمتـر بـا اسـتادگذاری به فواصل 60 سـانتیمتر اسـتفاده می شـود. به عنوان سـاختار جایگزیـن، می تـوان از یـک لایـه صفحـه MR یا FR بـا ضخامـت 18 میلیمتـر با اسـتادگذاری به فواصـل 60 سـانتیمتر یا یک لایـه صفحه MR یا FMبـا ضخامـت 12.5 یا 15 میلیمتر 15 میلیمتـر بـا اسـتادگذاری به فواصل 40 سـانتیمتر اسـتفاده نمـود. در فضاهایی که رطوبت محیط زیاد اسـت و یا شـرایط آب ریـزی مـداوم وجـود دارد، اسـتفاده از یـک لایه صفحه سـیمانی AQUAPANEL  indoor  با ضخامت 12.5 میلیمتر با استاد گذاری به فواصل 60 سانتی متر الزامی است .
  • حجـم و تراکـم تاسیسـات مکانیکـی ( بـه خصـوص انـدازه لوله هـای فاضـلاب)، اندازه اسـتادها و تعـداد ردیف سـازه و فاصله آن هـا را تعیین خواهـد نمود. ممکـن اسـت حجـم تاسیسـات بـه گونـه ای باشـد کـه نیـاز بـه اسـتفاده از دو ردیف سـازه باشـد. ایـن دو ردیف سـازه با فاصلـه از یکدیگـر اجرا شـده و با اسـتفاده از برش هایـی از صفحـات، بـه یکدیگـر متصل می شوند.
6 – دیوار در محل بادبند:

بـرای قاب هـای بادبنـد دار، دیـوار بایـد بـا اسـتفاده از دو ردیف سـازه اجرا شـود. ایـن دو ردیـف سـازه در طرفیـن بادبنـد قـرار گرفتـه و بـه وسـیله برش هایـی از صفحـات بـه یکدیگـر متصـل می شـوند (ماننـد دیـوار تاسیسـاتی W116 عمل می شود.

7 – دیوار میان قابی:

بـر اسـاس آییـن نامـه 2800 زلزلـه ایـران، در سـاختمان های مهـم و بلنـد مرتبـه، دیوارهایـی کـه درون قاب هـای سـازه قـرار می گیرنـد بایـد بـا جزئیـات ویـژه ای اجـرا شـوند. جزئیـات اجرایـی ایـن نـوع دیوارهـا بـه گونـه ای اسـت کـه در هنگام وقوع زلزلـه، دیوار دخالتی در حـرکات جانبی سـازه نداشـته و با اسـتفاده از اتصالات کشـویی لغزان، به صورت مسـتقل از قـاب سـازه ای عمـل می نمایـد.

انتخاب ساختار
انتخاب ساختار
8 – دیوار چاه آسانسور:

چاه هـای آسانسـور جـزء زون هـای حریـق به شـمار می رونـد، بنابرایـن دیوارهای چاه آسانسـور بر اسـاس ضوابـط و جزئیـات مربوط به سـاختارهای مقـاوم در برابر حریق طراحی و اجرا می شـوند. بـرای این منظور می توان از سـاختارهای دیوار پوششـی مسـتقل از دیوار زمینه اسـتفاده نمود. در صورتی که پوشـش کاری از دو سـمت دیوار مد نظر باشـد، می توان از سـازه امگا به عنوان اسـتاد اسـتفاده نمود. بدین ترتیب اجرای لایه های پوششـی سـمت تاسیسـاتی دیوار، از سـمت داخل سـاختمان امـکان پذیر خواهد بـود. در صورت نیـاز می تـوان پشـت این سـازه را به وسـیله نـواری از صفحه گچی مقـاوم در برابر حریـق حفاظت نمود.

انتخاب ساختار
انتخاب ساختار
9 – دیوار خارجی:

دیوار خارجی کناف، در نمای ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفته و ساختار کلی آن مشابه دیوار جداکننده داخلی کناف است، اما لایه خارجی آن را صفحات سیمانی مسلح آکواپنل خارجی تشکیل می دهد.

انتخاب ساختار
انتخاب ساختار
 10 – دیوار بین دو ساختمان:

بـرای دیـوار بین دو سـاختمان می توان از سـاختارهای دیوار پوششـی مسـتقل از دیوار زمینه اسـتفاده نمـود. در صورتـی کـه پوشـش کاری از دو سـمت دیـوار مـد نظـر باشـد، می تـوان از سـازه امـگا بـه عنـوان اسـتاد اسـتفاده نمـود. بدیـن ترتیب اجـرای لایه های پوششـی خارجـی دیوار، از سـمت داخل سـاختمان امـکان پذیر خواهـد بود.

11 – دیوار ویژه اتاق رادیوگرافی:

در این روش دو ردیف دیوار پوششی پشت به پشت یک دیگر به نحوی اجرا می گردند که استادهای آنها رو به روی یک دیگر قرار نگیرند(بدین ترتیب فواصل تکیه گاهی لایه سرب کاهش یافته و ورق سربی دچار فروافتادگی نمی شود)ورق سربی به وسیله پیچ به همراه یک قطعه ورق سربی به ابعاد حداقل 3*2 سانتی متر (به عنوان واشر ) به استادها متصل می گردد.نکته قابل توجه اینکه واشر مذکور باید به نحوی خم و برگردانده شود که به طور کامل محل نفوذ پیچ را پوشش دهد .

انتخاب ساختار
انتخاب ساختار
12 – بازشوها:

در صورت نیاز به اجرای مواردی نظیر در، دریچه بازدید و جعبه آتش نشانی توکار در دیوارهای کناف، باید پیش بینی های لازم جهت حفظ استحکام، یکپارچگی و ایستایی ساختار در نظر گرفته شود. همچنین فضای تاسیساتی لازم برای جاسازی ادوات نفوذی نظیر جعبه آتش نشانی توکار ضروری است. توجه شود که در ساختارهای دارای کد حریق، بازشوها باید با جزئیات ویژه اجرا و در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب شوند.

13 – درزهای انقطاع:

در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد، بایـد درز انقطـاع (بـرای حداکثـر هر 15 متـر) ایجاد نمـود. توجه شـود کـه در سـاختارهای دارای کد حریـق، درزهای انقطـاع بـا جزئیات ویـژه اجرا می شود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک