پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

لایه های پوششی سقف کناف

سقف یکپارچه کناف

در سـقف هایـی کـه کـد حریـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچی نـوع FR یا FM  استفاده میشود .ضخامت و تعـداد لایه های پوششـی بر اسـاس کـد حریق مـورد نظـر تعیین می شـود.

لایه های پوششی سقف کناف
لایه های پوششی سقف کناف

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک