لایه های پوششی سقف کناف

لایه های پوششی سقف کناف:

در سـقف هايـي کـه کـد حريـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچي نـوع FR یا FM  استفاده میشود .ضخامت و تعـداد لايه های پوششـی بر اسـاس کـد حريق مـورد نظـر تعیین می شـود.
لایه های پوششی سقف کناف
لایه های پوششی سقف کناف