پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

لايه عايق سقف کناف

لايه عايق سقف کناف:

  • لايه عايق سقف کناف بايـد بـه گونـه ای اجرا شـود که شـکاف، درز و يـا فاصله خالـی بین قطعات عايق وجود نداشـته باشـد. همچنیـن، اصول حصیر چینـی در نصب لايـه عايق بايد رعايت شـود.
  • ضخامـت، چگالـی و سـاير خـواص لايـه عايـق پشـم معدنـی مصرفـي بر اسـاس کد حريـق مورد نظـر تعییـن می شـود. در برخی سـاختارها، ممکن اسـت از عايق هـای بـا مشـخصات خـاص اسـتفاده شـود (بـه عنوان مثـال، دارا بـودن دمـای ذوب بالاتـر از1000 درجـه سـانتیگراد). در همین راسـتا، رجوع به جـداول مرتبـط در دفترچـه اخیـر و توجـه بـه تذکراتـی کـه در اين خصوص ارائه شـده اسـت، الزامی اسـت.
  • نصـب لايه عايق سقف کناف در فضـای تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب، بنا به نوع سـاختار ممکن اسـت اثر مثبـت (جلوگیـری از عبور حـرارت و افزايش مقاومت سـاختار در برابـر حريـق) يـا اثـر منفـی (تجمـع حرارت در فضای پشـت سـقف کاذب) بر عملکرد سـاختار در برابر حريق داشـته باشـد. بر همین اسـاس، در برخی سـاختارها اسـتفاده از لايـه عايـق مجـاز نمی باشـد. رجـوع بـه جـداول مرتبـط در دفترچه اخیـر و توجه به تذکراتـی که در اين خصوص ارائه شـده اسـت، الزامی اسـت.

لایه های پوششی:

در سـقف هايـي کـه کـد حريـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچي نـوع FR یا FM  استفاده میشود .ضخامت و تعـداد لايه های پوششـی بر اسـاس کـد حريق مـورد نظـر تعیین می شـود.
لايه عايق سقف کناف
لايه عايق سقف کناف

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک