پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

لایه عایق سقف کناف

  • لایه عایق سقف کناف بایـد بـه گونـه ای اجرا شـود که شـکاف، درز و یـا فاصله خالـی بین قطعات عایق وجود نداشـته باشـد. همچنیـن، اصول حصیر چینـی در نصب لایـه عایق باید رعایت شـود.
  • ضخامـت، چگالـی و سـایر خـواص لایـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی بر اسـاس کد حریـق مورد نظـر تعییـن می شـود. در برخی سـاختارها، ممکن اسـت از عایق هـای بـا مشـخصات خـاص اسـتفاده شـود (بـه عنوان مثـال، دارا بـودن دمـای ذوب بالاتـر از1000 درجـه سـانتیگراد). در همین راسـتا، رجوع به جـداول مرتبـط در دفترچـه اخیـر و توجـه بـه تذکراتـی کـه در این خصوص ارائه شـده اسـت، الزامی اسـت.
  • نصـب لایه عایق سقف کناف در فضـای تاسیسـاتی پشـت سـقف کاذب، بنا به نوع سـاختار ممکن اسـت اثر مثبـت (جلوگیـری از عبور حـرارت و افزایش مقاومت سـاختار در برابـر حریـق) یـا اثـر منفـی (تجمـع حرارت در فضای پشـت سـقف کاذب) بر عملکرد سـاختار در برابر حریق داشـته باشـد. بر همین اسـاس، در برخی سـاختارها اسـتفاده از لایـه عایـق مجـاز نمی باشـد. رجـوع بـه جـداول مرتبـط در دفترچه اخیـر و توجه به تذکراتـی که در این خصوص ارائه شـده اسـت، الزامی اسـت.

لایه های پوششی:

در سـقف هایـی کـه کـد حریـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچی نـوع FR یا FM  استفاده میشود .ضخامت و تعـداد لایه های پوششـی بر اسـاس کـد حریق مـورد نظـر تعیین می شـود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک