پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

عوامل اتصال سقف کاذب

 عوامل اتصال سقف کاذب:

عوامل اتصال سقف کاذب در سـاختارهاي داراي کـد حريـق:در سـاختارهاي داراي کـد حريـق  «از پايیـن و بـالاي سـقف کاذب» يـا «از بـالاي سـقف کاذب»، بـرای اتصـال آويز به سـقف اصلی، اسـتفاده از عامـل اتصال داراي تايیديـه بـراي مصـرف در سـاختارهاي داراي کـد حريـق الزامـي اسـت. مهـار چکشـي کنـاف از جمله اين نـوع عوامل اتصال اسـت.
ادوات اتصال سقف کناف :

 

  • پیچ نوک تیز اتصال پانل به سازه کناف (TN):برای اتصال صفحات گچی به سازه باضخامت کمتر از 0.7 میلیمتر استفاده می شود.
 عوامل اتصال سقف کاذب
عوامل اتصال سقف کاذب

  • پیچ سرمته ای اتصال پانل به سازه کناف (TB):برای اتصال صفحات گچی به سازه با ضخامت بیش از 0.7 میلیمتر و کمتر از 2٫25 میلیمتر استفاده می شود.
    پیچهایTB-TN در طولهای 25-35-45-55 و 70میلیمتر تولید و عرضه  می شوند.
 عوامل اتصال سقف کاذب
عوامل اتصال سقف کاذب

  • LB پیچ نوک تیز اتصال سازه به سازه:برای اتصال سازه های فلزی کمتر از ۰٫7 به یکدیگر استفاده می شود.
 عوامل اتصال سقف کاذب
عوامل اتصال سقف کاذب

  • پیچ سرمته ای اتصال سازه به سازه (LN):این صفحات دارای روکش سبز با مهر قرمز کناف در پشت آنها می باشد. در فضاهایی مورد استفاده قرارمی گیرند که توامان در برابر حریق و رطوبت نیاز به مراقبت دارند.داکت های تاسیساتی یکی از کاربرد این پانل ها می باشد.
 عوامل اتصال سقف کاذب
عوامل اتصال سقف کاذب

  • پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN) : از این پیچ ها برای اتصال سازه فلزی به ضخامت کمتر از ۰٫7 میلیمتر به زیر سازی ساختار خشک استفاده می شود به علت سر تخت این پیچ ها اتصال مناسبی بین سازه و سطح زیرین ایجاد می گردد.از کاربرد آن می توان به اتصال رانر فوقانی دیوار به سقف کناف اشاره کرد.

 

 عوامل اتصال سقف کاذب
عوامل اتصال سقف کاذب

 

  • پیچ و رولپلاگ:از این عامل برای اتصال رانر و استاد به دیوار و سقف پیرامونی استفاده می شود .برای این منظور ،استفاده از پیچ های گالوانیزه و رول پلاگ با قطر 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می گردد.
 عوامل اتصال سقف کاذب
عوامل اتصال سقف کاذب
  • مهار چکشي:از اين ادوات براي اتصال آويز به سقف هاي بتني استفاده مي شود.
 عوامل اتصال سقف کاذب
عوامل اتصال سقف کاذب
  • مهارهـاي ويـژه اعضاي توخالـي:در صورتي کـه ايجاد اتصـال با يک عضـو توخالي مد نظر باشـد،عوامـل اتصـال گوناگونـي از جملـه مهـار صلیبـي و مهـار جمـع شـونده مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاري و نوع کاربـرد تعییـن مي شـود. نمونه هايـی از کاربردهاي  ايـن ادوات بـه شـرح زير می باشد:
      – اتصال آويز سقف کاذب کناف به بلوک سقفي (اعم از سفالي يا سیماني) در سقف های تیرچه بلوکی
      – اتصال قسمت فوقاني ديوار جداکننده کناف به سقف کاذب کناف
      – آويزان نمودن يک چراغ سبک از سقف کاذب کناف
      – نصب ريل پرده به سقف کاذب کناف

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک