پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

عملکرد صوتی دیوار کناف

عملکرد صوتی دیوار کناف:

عواملـی همچـون تعـداد و ضخامـت صفحـات، انـدازه اسـتادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشـم معدنـی مصرفی، در میـزان عبور صوت دیوار موثر سـتند.همچنیـن، جزئیـات اجرایـی (ماننـد جداسـازی دو ردیف سـازه در دیـوار W115 ) در عملکـرد صوتی جـداره تاثیر خواهد داشـت. در تعیین سـاختار دیوارها،توجـه بـه حداقـل عایـق صوتـی مجـاز ضـروری اسـت. ارزش حداقـل عایـق صوتـی مجـاز دیـوار، بـا توجه بـه عملکـرد سـاختار، از مبحـث 18 مقررات ملی سـاختمان ایران قابل اسـتخراج می باشد.
تذکر: در صورت وجود کد حریق، ممکن است الزاماتی از نظر رده مقاومتی لایه عایق در برابر حریق وجود داشته باشد که باید آنها را در نظر گرفت.
توضیـح: بـه طـور کلـی عملکـرد صوتـی لایه های الیافـی نظیر پشـم های معدنی، ناشـی از بـه ارتعاش در آمـدن الیاف بـر اثر برخـورد امواج صوتـی و تبدیل انـرژی ایـن امـواج بـه انـرژی مکانیکـی و سـپس گرمایی اسـت. با توجه به عـدم وجود الیـاف در پلی اسـتایرن، این مـواد عایق صوتی مناسـبی نبـوده و صرفا اسـتفاده از عایق هـای معدنـی برای ایـن منظور توصیه می گردد.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک