پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

عملکرد حرارتی دیوار کناف

دیوارهـای جداکننـده عمومـا در حـد فاصـل فضاهـای کنتـرل شـده (به لحـاظ حرارتی) قـرار می گیرنـد؛ لیکن چنانچـه در حد فاصـل فضاهای کنترل نشـده یـا نیمـه کنتـرل شـده قـرار گیرنـد، تعبیـه عایق پشـم معدنـی در سـاختار ضـروری خواهد بـود. عواملی همچـون تعـداد و ضخامت صفحـات، اندازه اسـتادها و ضخامـت و خـواص لایـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی، در میـزان عایـق حرارتی دیـوار موثـر هسـتند. ارزش حداقل عایـق حرارتی مجـاز دیوار، بـا توجه به عملکـرد سـاختار، از مبحـث 19 مقـررات ملـی سـاختمان ایران قابل اسـتخراج می شود.

تذکر: در صورت وجود کد حریق، ممکن است الزاماتی از نظر رده مقاومتی لایه عایق در برابر حریق وجود داشته باشد، که باید آن ها را در نظر گرفت.

عملکرد حرارتی دیوار کناف
عملکرد حرارتی دیوار کناف

نکتـه فنـی: در صـورت احتمـال بـروز پدیـده میعـان و یـا نفـوذ آب و بخـار در سـاختار های عایق بنـدی حرارتی، ممکن اسـت پیـش بینی هـای لازم جهت کنتـرل و دفـع رطوبـت از طریـق ایجـاد تهویـه و یـا تعبیـه لایه هـای ویـژه بخاربنـد و یـا زهکـش، لازم باشـد (توضیح این که پشـم معدنـی در برابـر رطوبت آسـیب پذیر اسـت).

عملکرد حرارتی دیوار کناف
عملکرد حرارتی دیوار کناف

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک