پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

عملکرد حرارتی دیوار کناف

عملکرد حرارتی دیوار کناف:
دیوارهـای جداکننـده عمومـا در حـد فاصـل فضاهـای کنتـرل شـده (به لحـاظ حرارتی) قـرار می گیرنـد؛ لیکن چنانچـه در حد فاصـل فضاهای کنترل نشـده یـا نیمـه کنتـرل شـده قـرار گیرنـد، تعبیـه عایق پشـم معدنـی در سـاختار ضـروری خواهد بـود. عواملی همچـون تعـداد و ضخامت صفحـات، اندازه اسـتادها و ضخامـت و خـواص لایـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی، در میـزان عایـق حرارتی دیـوار موثـر هسـتند. ارزش حداقل عایـق حرارتی مجـاز دیوار، بـا توجه به عملکـرد سـاختار، از مبحـث 19 مقـررات ملـی سـاختمان ایران قابل اسـتخراج می شود.
عملکرد حرارتی دیوار کناف
عملکرد حرارتی دیوار کناف
تذکر: در صورت وجود کد حریق، ممکن است الزاماتی از نظر رده مقاومتی لایه عایق در برابر حریق وجود داشته باشد، که باید آن ها را در نظر گرفت.
عملکرد حرارتی دیوار کناف
عملکرد حرارتی دیوار کناف
نکتـه فنـی: در صـورت احتمـال بـروز پدیـده میعـان و یـا نفـوذ آب و بخـار در سـاختار های عایق بنـدی حرارتی، ممکن اسـت پیـش بینی هـای لازم جهت کنتـرل و دفـع رطوبـت از طریـق ایجـاد تهویـه و یـا تعبیـه لایه هـای ویـژه بخاربنـد و یـا زهکـش، لازم باشـد (توضیح این که پشـم معدنـی در برابـر رطوبت آسـیب پذیر اسـت).
عملکرد حرارتی دیوار کناف
عملکرد حرارتی دیوار کناف

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990