پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

 سقف کاذب D112b با سازه گذاري يک طرفه

سقف کاذب D112b شـامل يـک زيرسـازي فـولادي سـبک بـا سـازه گـذاري در يـک جهـت بوده کـه پنل هـا در يک يـا دو لايـه بـر روي آن نصب مي شوند. زمانـي کـه يـک سـقف کاذب بـا سـرعت اجرايـي بـالا و حداقـل مصالـح و هزينه مـد نظر باشـد، سـقف کاذب D112b کنـاف گزينه بسـیار مناسـبي خواهد بود.بـه لحـاظ اجرايـي، توصیـه می شـود کـه از ايـن نـوع سـقف کاذب بـا در نظر گرفتن شـرايط زير اسـتفاده شـود:

  • سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع
  • دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
  • ارتفاع آويزگیری کمتر از 50 سانتی متر
  • سقف کاذب ساده و فاقد شکست

يـک نمونـه از کاربردهـای ايـن نـوع سـقف کاذب، در سـقف هاي تیرچـه بلـوک بـا بلوک هاي پلـي اسـتايرني در واحدهاي مسـکوني اسـت، که ارتفـاع آويز در آن معمـولا کـم بـوده و سـقف کاذب در يـک سـطح محـدود و فاقد شکسـت اجرا مي شود.

سقف کاذب D112b
سقف کاذب D112b
سقف کاذب D112b

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک