سقف کاذب D112a

سقف کاذب D112a با سازگذاری دو طرفه :

سـاختار سقف کاذب D112a با سازگذاری دو طرفه شـامل يـک زيرسـازي فـولادي سـبک با سـازه گـذاري در دو جهـت (به صـورت متعامد) بـوده که پنل هـا در يک يـا دو لايه بـر روي آن نصـب مي شـوند. بـا توجـه بـه عملکـرد بـالاي سـقف کاذب D112a  ، می تـوان از ايـن نـوع سـقف کاذب در بسـیاري از فضاهـا و در طرح هاي تزئینـي متنوع و زيبـا اسـتفاده نمود.
سقف کاذب D112a

سقف کاذب D112a

سقف کاذب D112a

سقف کاذب D112a

سقف کاذب D112a

سقف کاذب D112a