پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

سقف کاذب D112a با سازگذاری دو طرفه

سـاختار سقف کاذب D112a با سازگذاری دو طرفه شـامل يـک زيرسـازي فـولادي سـبک با سـازه گـذاري در دو جهـت (به صـورت متعامد) بـوده که پنل هـا در يک يـا دو لايه بـر روي آن نصـب مي شـوند. بـا توجـه بـه عملکـرد بـالاي سـقف کاذب D112a  ، می تـوان از ايـن نـوع سـقف کاذب در بسـیاري از فضاهـا و در طرح هاي تزئینـي متنوع و زيبـا اسـتفاده نمود.

سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک