پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

سقف کاذب D112a با سازگذاری دو طرفه

سـاختار سقف کاذب D112a با سازگذاری دو طرفه شـامل یـک زیرسـازی فـولادی سـبک با سـازه گـذاری در دو جهـت (به صـورت متعامد) بـوده که پنل هـا در یک یـا دو لایه بـر روی آن نصـب می شـوند. بـا توجـه بـه عملکـرد بـالای سـقف کاذب D112a  ، می تـوان از ایـن نـوع سـقف کاذب در بسـیاری از فضاهـا و در طرح های تزئینـی متنوع و زیبـا اسـتفاده نمود.

سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a
سقف کاذب D112a

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک