پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

سقف کاذب خودایستا D131

زمانی که امکان آویزگیری وجود نداشته باشد، از سقف کاذب خودایستا D131 استفاده می شود. به لحاظ اجزای مورد مصرف ونوع ساختار، این نوع سقف کاذب به مشابه دیوار جداکننده کناف بوده با این تفاوت که به صورت افقی اجرا می شود. یک نمونه از کاربردهای سقف کاذب خودایستا، در راهروهای هتل ها، بیمارستان ها است که حجم تاسیسات بسیار بالا بوده و آویزگیری امکان پذیر نمی باشد.
بدون شک مهمترین مزیت سقف های کاذب خود ایستای کناف عدم نیاز به اجرای آویز است به علاوه این ساختار دارای مزایای دیگر سقف های کاذب کناف مانند سرعت سهولت و دقت بالا در اجرا و مقاومت در برابر زلزله نیز می باشد.

  •  تشریح مزایا:

بـدون شـک، مهمتریـن مزیـت سـقف های کاذب خـود ایسـتای کنـاف، عدم نیـاز به اجرای آویز اسـت. بـه علاوه، ایـن سـاختار دارای مزایای دیگر سـقف های کاذب کنـاف ماننـد سـرعت، سـهولت و دقـت بالا در اجـرا و مقاومـت در برابر زلزله نیز می باشد.

  •  اجزای ساختار:

اجزای مورد مصرف در سقف کاذب خود ایستای کناف مشابه دیوار جداکننده کناف است.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک