پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

سقف زير سقف

سقف زير سقف:

امـکان اجـرای يـک سـقف کاذب زيـر سـقف کاذب ديگـر در اين سیسـتم وجـود دارد. معمـولا زمانیکـه الزاماتی نظیـر مقاومـت در برابر حريـق و عايق صوتی بـالا و يـا طرح هـای دکوراتیـو توامـا در يک سـقف وجود داشـته باشـند، پیشـنهاد می گردد از سـاختار سـقف زير سـقف اسـتفاده گردد.
1- سقف کاذب يکپارچه D112 دارای کد حریق (دارای کد حریق )
نوع سقف کاذب D112a و نوع زیر سازی CD60 و آویز نانیوس:
  • سـقف کاذب فوقانـی بايسـتی بطـور کامـل اجرا گـردد و حـذف يک يا چنـد المـان از سـقف ياد شـده مجاز نمی باشد.
  • فواصل زيرسازی سازههای باربر و آويزهای سقف فوقانی از (جدول 2) اطلاعات عملکردی ساختارها استخراج گردد.
2- سقف کاذب يکپارچه D112 دارای کد حریق (سقف زیرین )
نوع سقف کاذب D112 و نوع زیر سازی CD60
  • عامل اتصال سقف زيرين به سقف فوقانی، پیچ چند منظوره FN  میباشد.

 

  • محـل ايـن اتصـال و آويزهـا دقیقـا بايسـتی منطبق بـر سـازه های پنل خـور سـقف فوقانی باشـد.

 

  • حداکثـر وزن کل سـقف زيريـن بـه انضمـام متعلقـات آن، 15 کیلوگرم در هـر متـر مربـع در نظر گرفته شـود.
سقف زير سقف
سقف زير سقف

در صـورت اسـتفاده از پانل هـای آکوسـتیک Cleaneo در سـقف کاذب زيريـن، حداکثـر بـار مجـاز وارده بـه پانل هـا 0.5 کیلوگـرم و حداکثر بار مجـاز وارده بـه سـازه ها

3 کیلوگرم می باشد.
حداکثر فواصل سازه های پنل خور، باربر و آويزهای سقف زيرين:
سقف زير سقف
سقف زير سقف

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک