پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

سقف اصلی درسقف کاذب

سقف اصلی درسقف کاذب یکپارچه، ساختارهای مقاوم در برابر حریق به دو دسته طبقه بندی می شوند:

  • سـقف های کاذبـی کـه بـه تنهایـی مقاومـت لازم را در برابـر حریق دارنـد. در این حالـت، در صورتی که سـاختار دارای کـد حریق «از بالای سـقف کاذب» یـا «از پاییـن و بـالای سـقف کاذب» باشـد، باید سـقف اصلی (سـازه ای) نیز دارای کد حریق مشـابه باشـد.
  • سـقف های کاذبـی کـه کـد حریـق آن هـا در تلفیـق بـا مقاومت سـقف اصلی در برابـر حریـق، تعیین می شـود. این راه حـل اقتصـادی تر بوده، مشـروط بر ایـن کـه سـقف اصلی بـر اسـاس اسـتاندارد DIN4102 (بخش 4 ) قابل طبقه بندی باشد.

بر اساس این استاندارد، سقف های سازه ای به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

سقف های سازه ای نوع I

  • سـقف های مرکـب، شـامل تیرهـای فـولادی نمایان بـا ضریب مقطـعU/A≤300m-1 و پوشش قطعات پیش ساخته بتن سبک مطابق با استاندارد DIN4028یـا دال بتـن گازی مطابق با اسـتاندارد DIN4223 .
سقف اصلی درسقف کاذب
  • سـقف های تیرچـه بلـوک بـدون دال پوششـی، شـامل تیرچه هـای بتن مسـلح مطابق با اسـتاندارد DIN1054و بلوک هـای بتـن سـبک مطابـق بـا اسـتاندارد DIN4158 یـا بلوک هـای سـفالی مطابـق بـا اسـتانداردهای DIN4159 , DIN4160
سقف اصلی درسقف کاذب
  • سـقف های تیرچـه بلـوک بـا دال پوششـی، شـامل تیرچه هـای بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد DIN1045 و بلوک های بتن سبک مطابق با استاندارد DIN4158  یا بلوک های سفالی مطابق با استانداردهای DIN4159 , DIN 4160
سقف اصلی درسقف کاذب
  • سقف های بتن مسلح با تیرهای فولادی مدفون.
سقف اصلی درسقف کاذب

سقف های سازه ای نوع II

سقف های مرکب، شامل تیرهای فولادی نمایان با بـا ضریب مقطـعU/A≤300m-1 و پوشش :

  • دال بتن سبک در جا اجرا شده مطابق با استاندارد DIN1045
  • دال پیش ساخته با پوشش بتن سازه ای در جا اجرا شده مطابق با استانداردDIN1045
  • قطعات پیش ساخته بتن مسلح یا بتن پیش تنیده.
سقف اصلی درسقف کاذب

سقف های سازه ای نوعIII

دال هـای یکپارچـه (بـدون قطعـات میانـی نظیـر بلوک هـای بتنی یا سـفالی) سـاخته شـده از بتن مسـلح یـا بتن پیـش تنیده مطابــق بـا اسـتانداردهای DIN1045 ,

DIN4227

سقف اصلی درسقف کاذب

قطعـات پیـش سـاخته بتن مسـلح یا بتـن پیش تنیـده مطابــق بـا اسـتانداردهای DIN1045 , DIN4227

سقف اصلی درسقف کاذب

سقف های تیرچه بلوک شامل تیرچه های بتن مسلح و بلوک های بتنی هر دو مطابق با استداندارد DIN 1045

سقف اصلی درسقف کاذب

سـقف های کنگـره ای بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد DIN1045 ، بـدون قطعـات میانـی، یـا با قطعـات میانـی سـاخته شـده از بتن اسـتاندارد.

سقف اصلی درسقف کاذب

 دال های تخت دو طرفه و سقف های قارچی ساخته شده از بتن مطابق با استاندارد DIN 1045

سقف اصلی درسقف کاذب

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک