پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

سقف اصلی درسقف کاذب

سقف اصلی درسقف کاذب:

سقف اصلی درسقف کاذب يکپارچه، ساختارهای مقاوم در برابر حريق به دو دسته طبقه بندی می شوند:
 • سـقف های کاذبـی کـه بـه تنهايـی مقاومـت لازم را در برابـر حريق دارنـد. در اين حالـت، در صورتی که سـاختار دارای کـد حريق «از بالای سـقف کاذب» يـا «از پايیـن و بـالاي سـقف کاذب» باشـد، بايد سـقف اصلی (سـازه ای) نیز دارای کد حريق مشـابه باشـد.

 

 • سـقف های کاذبـی کـه کـد حريـق آن هـا در تلفیـق بـا مقاومت سـقف اصلی در برابـر حريـق، تعیین می شـود. اين راه حـل اقتصـادی تر بوده، مشـروط بر ايـن کـه سـقف اصلی بـر اسـاس اسـتاندارد DIN4102 (بخش 4 ) قابل طبقه بندی باشد.
بر اساس اين استاندارد، سقف های سازه ای به صورت زير طبقه بندی می شوند:
سقف های سازه ای نوع I
 • سـقف های مرکـب، شـامل تیرهـای فـولادی نمايان بـا ضريب مقطـعU/A≤300m-1 و پوشش قطعات پیش ساخته بتن سبک مطابق با استاندارد DIN4028
  يـا دال بتـن گازی مطابق با اسـتاندارد DIN4223 .
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب
 • سـقف های تیرچـه بلـوک بـدون دال پوششـی، شـامل تیرچه هـای بتن مسـلح مطابق با اسـتاندارد DIN1054و بلوک هـای بتـن سـبک مطابـق بـا اسـتاندارد DIN4158 يـا بلوک هـای سـفالی مطابـق بـا اسـتانداردهای DIN4159 , DIN4160
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب
 • سـقف های تیرچـه بلـوک بـا دال پوششـی، شـامل تیرچه هـای بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد DIN1045 و بلوک های بتن سبک مطابق با استاندارد DIN4158  یا بلوک های سفالی مطابق با استانداردهای DIN4159 , DIN 4160
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب
 • سقف های بتن مسلح با تیرهای فولادی مدفون.
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب

سقف های سازه ای نوع II

 

سقف های مرکب، شامل تیرهای فولادی نمايان با بـا ضريب مقطـعU/A≤300m-1 و پوشش :
 • دال بتن سبک در جا اجرا شده مطابق با استاندارد DIN1045
 • دال پیش ساخته با پوشش بتن سازه ای در جا اجرا شده مطابق با استانداردDIN1045
 • قطعات پیش ساخته بتن مسلح يا بتن پیش تنیده.
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف های سازه ای نوعIII

دال هـای يکپارچـه (بـدون قطعـات میانـی نظیـر بلوک هـای بتنی يا سـفالی) سـاخته شـده از بتن مسـلح يـا بتن پیـش تنیده مطابــق بـا اسـتانداردهای DIN1045 ,

DIN4227
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب
قطعـات پیـش سـاخته بتن مسـلح يا بتـن پیش تنیـده مطابــق بـا اسـتانداردهای DIN1045 , DIN4227
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب

 

سقف های تیرچه بلوک شامل تیرچه های بتن مسلح و بلوک های بتنی هر دو مطابق با استداندارد DIN 1045

 

سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب
سـقف های کنگـره ای بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد DIN1045 ، بـدون قطعـات میانـی، يـا با قطعـات میانـی سـاخته شـده از بتن اسـتاندارد.
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب
 دال های تخت دو طرفه و سقف های قارچی ساخته شده از بتن مطابق با استاندارد DIN 1045
سقف اصلی درسقف کاذب
سقف اصلی درسقف کاذب

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990