پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

سازه های سپری

سازه های سپری :
سازه های سپری اين سیستم به صورت سپري ( Tشکل) بوده و در سه طول استاندارد 3600 , 1200, 600 میلیمتر تولید می شود.ویژگی های شاخص این سازه ها شامل موارد زیر است :
سازه های سپری
سازه های سپری
سازه های سپری
سازه های سپری
سازه های سپری
سازه های سپری
  1. وجود زبانه های اتصال کشويي (کلیک) در ابتدا و انتهاي سازه، که اجرای زيرسازی را سريع و آسان مي نماید.
  2. وجود شیارهاي قائم در فواصل منظم بر روي جان سازه، که محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدولار را تضمین مي نمايد.
  3. وجود سوراخ های مخصوص آويزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، که محل اتصال آويزها را مشخص و اندازه گذاری را آسان مي نماید.
  4. سطح زيرين بال، که نمای سازه است، با يک لايه ورق پیش رنگ شده روکش گرديده است.
سازه T 3600 :اين سازه، جزء اصلي زيرسازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آويز و در نتیجه سقف اصلي به عهده دارد.
سازه T1200: اين سازه فرعی، سازه هاي T3600 را تشکیل نمی دهد.
سازه T 1200 :  این سازه فرعی ، سازه T1200 را به یکدیگر پیوند می دهد.

گيره تايل:

از ايـن قطعـه جهـت ثابـت نگـه داشـتن تايل ها در داخل شـبکه اسـتفاده مي شـود. بـا اسـتفاده از اين قطعـه، تايل هـا در مواقـع تکان هـاي شـديد زلزلـه و يـا زمانـی کـه در معـرض وزش و کـوران بادهـای شـديد قـرار می گیرنـد (بـه ويـژه تايل های سـبک)، در جـاي خود ثابـت مي ماننـد. گیره هـای تايل در انـواع مختلـف و بـا توجـه به نـوع سـازه و ضخامت تايـل تولید می شوند.
اجزای ساختار سقف مشبک
اجزای ساختار سقف مشبک

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک