پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

سازه های سپری

سازه های سپری این سیستم به صورت سپری ( Tشکل) بوده و در سه طول استاندارد 3600 , 1200, 600 میلیمتر تولید می شود.ویژگی های شاخص این سازه ها شامل موارد زیر است :

سازه های سپری
سازه های سپری
سازه های سپری
سازه های سپری
  1. وجود زبانه های اتصال کشویی (کلیک) در ابتدا و انتهای سازه، که اجرای زیرسازی را سریع و آسان می نماید.
  2. وجود شیارهای قائم در فواصل منظم بر روی جان سازه، که محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدولار را تضمین می نماید.
  3. وجود سوراخ های مخصوص آویزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، که محل اتصال آویزها را مشخص و اندازه گذاری را آسان می نماید.
  4. سطح زیرین بال، که نمای سازه است، با یک لایه ورق پیش رنگ شده روکش گردیده است.

سازه T 3600 :این سازه، جزء اصلی زیرسازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آویز و در نتیجه سقف اصلی به عهده دارد.

سازه T1200: این سازه فرعی، سازه های T3600 را تشکیل نمی دهد.

سازه T 1200 :  این سازه فرعی ، سازه T1200 را به یکدیگر پیوند می دهد.

گیره تایل:

از ایـن قطعـه جهـت ثابـت نگـه داشـتن تایل ها در داخل شـبکه اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از این قطعـه، تایل هـا در مواقـع تکان هـای شـدید زلزلـه و یـا زمانـی کـه در معـرض وزش و کـوران بادهـای شـدید قـرار می گیرنـد (بـه ویـژه تایل های سـبک)، در جـای خود ثابـت می ماننـد. گیره هـای تایل در انـواع مختلـف و بـا توجـه به نـوع سـازه و ضخامت تایـل تولید می شوند.

اجزای ساختار سقف مشبک

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک