پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

روش اجرا دیوار W116

روش اجرا دیوار W116
روش اجرا دیوار W116
روش اجرا دیوار W116

نکته فنی: اولین قطعه اتصال را می توان در فاصله 75 سانتیمتری از کف اجرا نمود.

روش اجرا دیوار W116
روش اجرا دیوار W116

افزایش طول استاد:

حتـی الامـکان، اندازه اسـتادها باید متناسـب بـا ارتفاع دیوار انتخاب شـود. بـرای این منظور، اسـتفاده از اسـتاد بـا طـول بلنـد و برش آن به طـول دلخواه راهکار مناسـبی خواهـد بود. در صورت اسـتفاده ازاسـتادهای کوتـاه، افزایـش طول اسـتادها به یکـی از روش های زیـر امکان پذیـر خواهد بود:

  • همپوشانی طولی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل (1)
  • استفاده از برشی از استاد مطابق جدول همپوشانی و شکل (2)
  • استفاده از برشی از رانر مطابق جدول همپوشانی و شکل (3)
  • استفاده از برشی از پروفیل UA مطابق جدول همپوشانی و شکل (4)

برای اتصال موقت سازه ها به یکدیگر، از پانچ استفاده شده و با نصب صفحات، اتصال نهایی بر قرار و ساختاری مستحکم و یکپارچه تشکیل می شود. همچنین می توان از پرچ و پیچ برای ایجاد اتصال استفاده نمود.

نکات فنی:
  • در صورت استفاده از استادهای افزایش طول یافته، باید سازه گذاری به صورت حصیر چین انجام شود.
  • افزایش طول استاد باید یک بار در یک راستا انجام شود.
  • استادها تنها در جهت عمودی میتوانند افزایش طول داشته باشند و این عملیات در جهت افقی مجاز نمی باشد.
روش اجرا دیوار W116

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک