پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

روش اجرا دیوار کناف

برای اجرای دیوارهای جداکننده کناف به ترتیب روش زیر انجام می شود:

1- وسایل و ابزارکناف کار:

وسایل و ابزارکناف کار شامل وسایل جابجایی پنل، ابزار برش، ابزار نصب و ابزار درزگیری می باشد.

روش اجرا دیوار کناف
روش اجرا دیوار کناف
روش اجرا دیوار کناف
روش اجرا دیوار کناف
روش اجرا دیوار کناف
روش اجرا دیوار کناف
2 – اجرای بازشوها:

بـرای اجرای بازشـوها (ماننـد چهـار چوب در، دریچـه بازدیـد، دریچه تهویـه، تابلوی برق و جعبـه آتش نشـانی) قاعده کلـی کار بر مبنای حفظ اسـتحکام، یکپارچگـی و ایسـتایی سـاختار از طریـق ایجـاد یـک قـاب متکـی به سـازه های مجاور می باشد. توجه شـود که چنانچـه ابعاد بازشـو از فاصله میان دو اسـتادتجـاوز نمایـد، بایـد از اسـتادهای کمکـی جهـت ایجـاد زیرسـازی برای پنل ها اسـتفاده نمـود. به عنوان یـک قاعده کلـی، در هیچ حالتـی نباید فاصلـه عناصرقائـم (کـه بـه عنـوان تکیـه گاه بـرای لایه های پوششـی عمل می کنند.) از فاصله اسـتاندارد تعریف شـده برای اسـتادگذاری تجـاوز نماید.

روش اجرا دیوار کناف
روش اجرا دیوار کناف
3 – نصب صفحات کناف:

نصب صفحات کناف :در این بخش صرفا به برخی از اصول نصب صفحات کناف ( صفحات روکش دار گچی) اشاره شده است.

 • در سـاختارهای دیـوار، توصیـه می گـردد کـه صفحـات گچـی (بـه دلیل بیشـتر بـودن مقاومـت طولی نسـبت به عرضـی) به صـورت عمودی نصب شـوند. (راسـتای طولـی پنل، هم راسـتای اسـتاد اجرا شـود).
 • اتصـال صفحـات روکش دار گچـی بـه زیرسـازی، بـه وسـیله پیچ مخصـوص کناف و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابل تنظیـم صـورت می گیرد. پیچ مـورد مصرف بـرای نصـب پنـل بایـد بـه نحـوی انتخاب شـود که پـس از عبـور از لایه های پوششـی، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زیرین نیز نفـوذ کند.
 • فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا بـر روی صفحـات گچـی25 سـانتیمتر می باشـد. در سـاختارهای دو لایـه، فاصلـه مجـاز اجـرای پیچ هـا در لایـه اول (لایـه پوششـی زیریـن) را می تـوان حداکثـر تـا سـه برابـر (75 سـانتیمتر) افزایـش داد. در صورت اسـتفاده از صفحـات با ضخامـت 20 میلیمتر و بیشـتر، فاصله مجـاز اجـرای پیچ هـا در لایـه زیریـن 60 سـانتیمتر و در لایـه نهایـی 20 سـانتیمتر می باشد.
 • صفحات نباید به رانر فوقانی (سقفی) متصل شوند.
نکات فنی:
 • حتی الامکان، اندازه صفحات باید متناسب با ارتفاع دیوار انتخاب شود. در صورت استفاده از صفحات کوتاه، درز افقی در لایه پوششی ایجاد شده که درساختارهای تک لایه، اجرای سازه پشت بند در محل درزهای افقی الزامی است.
 • در کلیه ساختارهای تک لایه و چند لایه، صفحات باید به صورت حصیرچین اجرا شوند. برای این منظور، فاصله دو درز باید حداقل  40 سانتیمتر در نظر گرفته شود. عدم رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود. در ساختارهای چند لایه، فاصله دو درز افقی می تواند تا 20 سانتی متر کاهش یابد.
روش اجرا دیوار کناف
 • در محل درها، باید صفحات گچی به صورت L  شکل و در محل  بازشوهای بزرگ دیگر (نظیر تابلوی برق و جعبه آتش نشانی توکار)، به صورت C شکل بریده شوند. بدین ترتیب پس از نصب پنل، درز ممتد در امتداد قائم چهارچوب بازشو ایجاد نمی شود. در صورتی که جزئیات اخیر رعایت نشود، در امتداد درزهای قائم ترک ایجاد خواهد شد.
روش اجرا دیوار کناف
 • بـه لحاظ ایسـتایی، عایق بنـدی صوتی، آتـش بندی و هوابنـدی، اجرای صفحات گچی در کل ارتفاع دیوار و امتداد آن ها در فضای پشـت سـقف کاذب تـا سـقف اصلی الزامی اسـت. در صـورت فراهم نبودن شـرایط، به ویـژه وضعیـت تاسیسـات در پشـت سـقف کاذب،مـی توان ابتدا سـقف کاذب را اجـرا و سـپس دیـوار جداکننـده را بـه آن متصل نمـود (در این حالـت می باید با اسـتفاده از عناصر مهار بندی جانبی، اسـتحکام سـقف کاذب را تامین نمود.)بـه عنـوان راه حـل دیگر مـی تـوان از سـاختار «دیـوارک» اسـتفاده نمـود. در هـر دو روش بایـد مسـائل مربـوط بـه عایـق بنـدی صوتـی، آتش بنـدی و هوابندی (بـه ویژه در سـرویس بهداتشی که منشا تولید بوهای نامطبوع می باشد.) در مبانی طراحی و اجرای سقف کاذب لحاظ گردد.
 • در هنـگام نصـب صفحـات، بایـد به جهت اسـتادها توجه نمـود. همـواره صفحات را بایـد در جهتی نصـب نمـود کـه لبـه آزاد صفحـه به سـمت دهانه باز اسـتاد قـرار گیرد. رعایـت این نکتـه به نصاب اجازه می دهد که هنگام پیچ زنی، استاد را مهار نموده و از چرخش آن جلوگیری نماید.
 • برای تامین ایستایی در ساختارهای دیوار، حداقل درگیری میان پنل و بال های رانر باید 20 میلیمتر باشد (علاوه بر این شرط، باید استادها به میزان حداقل  10میلیمتر با رانر درگیر شوند).
 • بـرای سـهولت در نصـب صفحـات در سـاختارهای دیـوار، صفحـات بایـد بـه انـدازه 1  سـانتیمتر کوتاهتر از ارتفاع کف تا سقف برش داده شوند.
روش اجرا دیوار کناف
4 – اجرای درز انقطاع:

اجرای درز انقطاع در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد، ایجـاد درز انقطـاع الزامـی اسـت. به طـور معمول، بـرای فواصـل حداکثر هر 15  متـر در دیوارهای مسـتقیم و پیوسـته،یـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه می شـود. بـه طـور کلـی، درزهای انقطـاع (کـه درز کنترل نیـز نامیده می شـوند) بـرای ایجاد هماهنگـی میان سـاختار دیوار و جابجایی هـای سـازه اصلـی بنـا در نظـر گرفتـه می شـود. بـرای اجـرای این گونـه درزهـا، روش های زیر در دسـترس می باشـد:

 • اجرای اتصالات کشویی لغزان در ساختار دیوار؛ که غالبا در ساختارهای دارای کد حریق مورد استفاده قرار می گیرند.
 • اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع: طیـف گسـترده ای از ایـن نـوع سـازه ها (به تناسـب نوع کاربـرد) در بازار وجـود دارد. برخی سـازه های درز انقطـاع به صورت ورق خـم شـده «V» شـکل بـوده و برخـی بـه صـورت ترکیبـی از آلومینیـوم و لاسـتیک می باشـند کـه به صـورت روکار یـا توکار توسـط پیچ به سـاختار متصـل می گردند.
تذکر:

در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ایجاد درز در لایه های پوششی باید به تفکیک زیرسازی ساختار نیز توجه شود.

روش اجرا دیوار کناف
5 – درز گیری و  آماده سازی :

درزگیری و آماده سازی دیوار کناف: پـس از نصـب تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکـی و اجـرای لایـه عایـق، پنل ها در سـمت دیگـر دیوار اجرا می شـوند. پـس از این مرحله، سـاختار دیـوار تکمیل

گشـته و آمـاده درزگیری و آماده سـازی می باشـد.

تذکـر: در سـاختارهای چنـد لایـه ای کـه دارای عملکـرد صوتـی و یـا دارای کـد حریق می باشـند، درزگیـری لایه های زیریـن با بتونـه درزگیر کنـاف الزامی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیـر برای درزگیـری لایه هـای زیرین ضـرورت ندارد.

 تمهیدات ویژه:

در صورتـی کـه احتمـال بـروز خیـز بیـش از 10 میلیمتر در سـقف سـازه ای وجود داشـته باشـد، بایـد با اجرای جزئیـات ویژه، اتصال کشـویی لغـزان در محل اتصـال دیـوار بـه سـقف اجـرا نمـود. توجـه شـود کـه در برخـی جزئیـات، از رانر ویـژه با بال بلند اسـتفاده شـده کـه در این صـورت، اسـتادها بایـد حداقل به انـدازه خیـز مـورد انتظار، کوتـاه تر بریده شـوند.

درزگیری و آماده سازی

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک