پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

روش اجرا دیوار پوششی

روش اجرا دیوار پوششی:

روش اجرا دیوار پوششی کناف به شرح زیر است:

 • بررسي و آماده سازي دیوار زمينه
قبل از نصب صفحات، باید دیوار زمینه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نیاز آماده سازي شود:
 1. دیوار زمینه باید حتي الامکان شاقول و داراي سطحي مستوي و صاف باشد.
 2. دیوار زمینه باید خشک و فاقد رطوبت باشد و در معرض رطوبت نیز قرار نگیرد.
 3. سطح دیوار زمینه باید فاقد قطعات سست و ناپایدار و داراي استحکام و انسجام کافي جهت تحمل بار لایه پوششي باشد.
 4. سطح دیوار زمینه باید عاري از چربي، میکرو ارگانیسم هایي نظیر قارچ و کپک، گرد، غبار و هر گونه آلودگی دیگري باشد.
 5. بـه طـور کلـي، دیـوار زمینـه بایـد داراي سـطحي زبـر و از نظر میـزان جذب رطوبـت متعادل باشـد. در مواردي کـه جذب رطوبـت دیوار زمینه بالا اسـت (نظیـر سـطوح بنایـي متخلخـل)، بایـد سـطح مـورد نظر بـا پرایمـر گروندیرمیتـل کناف (رقیق شـده با آب به نسـبت 1 به 3) پوشـانده شـده تـا از جذب رطوبـت خمیـر پرلفیکـس و سـوختن آن جلوگیـري شـود. در مـواردي که جـذب رطوبت دیـوار زمینه کم اسـت (نظیر سـطوح بتني صیقلي)، باید سـطح مـورد نظـر بـا پرایمـر بتوکنتاکت کناف پوشـانده شـده تا اتصال مناسـب میـان چسـب پرلفیکس و آن تامین شـود.

 

 • تهيه چسب پرلفيکس:
بـرای تهیـه چسـب پرلفیکـس، بـه ازای هـر 10 کیلوگـرم پـودر، به طـور تقریبـی 5 الـی 5/5 لیتر آب مـورد نیاز می باشد.
 1. آب را داخل ظرف مناسبي ریخته و پودر چسب پرلفیکس به آرامي به آن اضافه مي شود.
 2. بـه مـدت 2 الی 3دقیقـه صبـر کـرده تـا پـودر چسـب پرلفیکـس تمامـي آب روي سـطح را جذب نمـوده و بـه حالـت خمیـري در آید.
 3. بـا اسـتفاده از همـزن الکتریکي (بـا دور پایین)، چسـب پرلفیکس را به مدت 2 تـا 3 دقیقه مخلوط کرده تا خمیري یکدسـت حاصل شـود.

 

روش اجرا دیوار پوششی
روش اجرا دیوار پوششی
نکات فني در روش اجرا دیوار پوششی:
 1. آب مـورد اسـتفاده بـراي تهیـه چسـب پرلفیکـس بایـد کامـلا تمیـز و از عـاري از هـر گونـه مـواد اضافـي و آلـوده باشـد. بنابرایـن توصیـه مي شـود از آب آشـامیدني بـراي ایـن منظور اسـتفاده شـود.
 2. زمـان مصـرف پـودر چسـب پرلفیکـس (در بسـته بنـدي اسـتاندارد و در شـرایط انبـارش متعـارف)، 6 مـاه پس از تاریـخ تولید مي باشـد. بدیهي اسـت که پـس از بـاز شـدن پاکـت، پودر چسـب پرلفیکـس را بایـد ظرف مـدت کوتاهي مصـرف نمود.
 3. زمـان گیـرش اولیـه خمیـر چسـب پرلفیکـس به طور متوسـط 30 دقیقه مي باشـد. زمان مذکور در شـرایط آزمایشـگاهي به دسـت آمده و بدیهي اسـت با توجـه بـه شـرایط محیطـي متغیـر خواهـد بـود؛ بدیـن معني که هر چـه درجه حـرارت محیـط بالاتر و درصـد رطوبت نسـبي هوا پایین تر باشـد (شـرایط آب و هوایـي گـرم و خشـک)، زمـان مذکور کاهـش خواهد یافت.
 4. چسـب پرلفیکـس در دمـاي 5 تا 40 درجـه سـانتیگراد قابـل اجـرا مي باشـد. اسـتفاده از ایـن محصـول در دماهـاي پایین تر (بـه دلیل احتمـال یخ زدگي مـلات) و در دماهـاي بالاتـر (بـه دلیـل احتمال خشـک شـدن ملات، قبـل از انجـام واکنش های شـیمیایی) مجاز نیسـت.

 5. چسب پرلفیکس نباید با سایر موادي که باعث ایجاد تغییرات در خواص شیمیایي و یا مشخصات فیزیکي این محصول مي گردد، ترکیب نمود.
 6. هنگامـي کـه خمیـر چسـب پرلفیکـس گیـرش اولیـه خـود را انجـام داده (سـفت شـده)، نمـي تـوان بـا اضافـه نمـودن آب و هـم زدن مجـدد، آن را براي اسـتفاده مجـدد آمـاده نمـود (چنیـن ملاتـي غیـر قابل اسـتفاده مي باشـد).
 7. میزان مصرف چسب پرلفیکس، بستگي به مورد استفاده و شرایط دیوار زمینه دارد. براي پوشش کاري یک متر مربع دیوار، به طور تقریبي 5 کیلوگرم پودر چسب پرلفیکس لازم خواهد بود. بنابراین به طور متوسط، هر کیسه 20 کیلوگرمي این محصول براي پوشش کاري 4 الی 5 متر مربع دیوار لازم می باشد.

 8. هنـگام کار بـا چسـب پرلفیکـس، ملات هـاي اضافـه باقـي مانـده روي ابـزار (نظیـر مالـه) را نبایـد به مـلات درون ظـرف برگرداند؛ زیـرا باعث کوتاه شـدن زمـان گیـرش چسـب پرلفیکـس درون ظرف خواهد شـد.
 9. ظـروف آمـاده سـازي مـلات و ابـزار کار مي بایسـت بلافاصلـه پـس از اتمـام کار بـا آب تمیـز شسـته شـوند؛ در غیـر ایـن صـورت مـلات خشـک شـده و تمیـزکاري دشـوار خواهد شـد.
 10. چسب پرلفیکس کناف را نمي توان به عنوان بتونه درزگیر و یا گچ پوششی در ساختارهاي خشک استفاده نمود.

 

 •  نصب صفحات و روش اجرا دیوار پوششی:
بسته به شرایط دیوار زمینه، روش هاي مختلفي جهت اجراي لایه پوششي وجود دارد:

لایـه نـازک بتونـه درزگيـر: در صورتي که دیـوار زمینه تراز و صاف باشـد (ماننـد دیوارهاي بتنـي صاف)، با اسـتفاده از ماله شـانه اي، بتونـه درزگیر کناف (فوگـن فولـر) بـه صـورت نـواري بر پشـت پنل (یـا بر روي دیـوار زمینه) اجـرا و صفحات بدین وسـیله بر روي سـطح زیر کار نصب مي شـوند.

 1. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده یا پوشـش شـده بـا لایه عایـق) به ضخامـت 12/5 میلیمتر، سـه ردیف لایـه بتونـه درزگیر بـه ازاي هر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بـر حاشـیه هاي پنـل، یـک ردیف لایـه بتونه درزگیر در وسـط پنـل نیز اجرا مي شـود.
 2. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده یـا پوشـش شـده با لایه عایـق) به ضخامـت 9/5 میلیمتـر، چهار ردیـف لایه بتونـه درزگیر بـه ازاي هر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بـر حاشـیه هاي پنـل، دو ردیف لایـه بتونـه درزگیر در وسـط پنل نیز اجرا مي شـود.
روش اجرا دیوار پوششی
روش اجرا دیوار پوششی

چانه  هـاي پرلفيکـس: در صورتـي کـه دیـوار زمینـه داراي ناتـرازي و یـا ناصافي تـا 20 میلیمتر باشـد (ماننـد دیوارهاي آجري و سـفالي)، صفحات توسـط چانه  هـاي چسـب پرلفیکـس بـر روي سـطح زیـر کار نصـب مي شـوند. خمیر پرلفیکـس به صـورت چانه هاي مدور بـه قطر تقریبي 20 سـانتیمتر یـا به صورت چانه هـاي  مسـتطیلي بـه ابعـاد تقریبـي 5×25 سـانتیمتر و ضخامـت مناسـب، در فواصـل تقریبـي 35 سـانتیمتر (مرکـز تـا مرکز) بـر روي دیوار زمینـه (یا بر پشـت پنـل) قـرار مي گیرنـد. توجه شـود کـه فاصلـه چانه ها در لبـه صفحات بـه25 سـانتیمتر کاهـش مي یابد.

 1. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده یا پوشـش شـده با لایه عایـق) به ضخامـت 12/5 میلیمتر، سـه ردیف چانـه پرلفیکس به ازاي هـر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بـر حاشـیه هاي پنل، یـک ردیف چانـه پرلفیکس در وسـط پنل نیز اجرا مي شـود.
 2. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده  یا پوشـش شـده با لایـه عایق) به ضخامـت 9/5میلیمتر، چهـار ردیف چانـه پرلفیکس به ازاي هـر پنل لازم خواهـد بـود. بنابرایـن، عـلاوه بر حاشـیه هاي پنـل، دو ردیف چانـه پرلفیکس در وسـط پنل نیز اجرا مي شود.
روش اجرا دیوار پوششی
روش اجرا دیوار پوششی
زیرسـازي از نـوار پنـل: در صورتـي کـه دیـوار زمینـه داراي ناترازي و یـا ناصافي بیـش از 20 میلیمتر باشـد (ماننـد دیوارهاي سـنگي)، ابتدا با اسـتفاده از برش هـاي نـواري از پنـل گچـي، زیرسـازي انجـام مي شـود. بـراي ایـن منظـور، ابتـدا برش هـاي نواري بـه عـرض 10 سـانتیمتر از پنـل گچي تهیه مي شـود. سـپس بـا اسـتفاده از چانه هـاي چسـب پرلفیکـس (در فواصل تقریبي 35 سـانتیمتر)، نوارهـاي مذکور بـر روي دیوار زمینه اجـرا مي شـوند. در انتها، صفحات بـه وسـیله لایـه نـازک بتونـه درزگیـر بـر روي این زیرسـازي نصب مي شـوند (توجه شـود کـه لبه های طولـی صفحات بـر روی مرکـز نوارها قـرار می گیرند).
 1. در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي (سـاده یـا پوشـش شـده با لایـه عایق) بـه ضخامـت 12/5میلیمتـر، علاوه بـر حاشـیه هاي صفحه، یک ردیـف نوار
  پنـل در وسـط صفحـه نیز اجرا مي شـود.
 2. در صورت استفاده از صفحات گچي (ساده یا پوشش شده با لایه عایق) به ضخامت 9/5 میلیمتر، علاوه بر حاشیه هاي صفحه، دو ردیف نوار پنل در وسط صفحه نیز اجرا می شود.

روش اجرا دیوار پوششی
روش اجرا دیوار پوششی

 

 

نکات فني روش اجرا دیوار پوششی:
 1. پیـش از نصـب صفحـات، خطـوط راهنمـاي محـل اسـتقرار لایه هـاي پوششـي بایـد در کـف و سـقف ترسـیم شـوند. همچنیـن محـل اجـراي چانه هـاي پرلفیکـس یـا خطـوط راهنمـا جهـت اجـراي لایـه بتونـه درزگیـر نیـز باید ترسـیم شـوند.
 2. بـراي ایجـاد اسـتحکام در لبه هـاي پیرامونـي دیوار، بازشـوها (نظیـر در و پنجره) و منفذهاي تاسیسـاتي (نظیر کلیـد و پریز و خروجي هـاي آب و فاضلاب)بایـد یـک نـوار پیوسـته از خمیـر پرلفیکـس (یـا بتونه درزگیـر در روش لایه نازک) اجرا شـود. عـدم رعایت جزئیـات اخیر، عـلاوه بر تضعیـف لبه هاي آزاد پنـل، موجـب حرکـت جریـان هـوا در فضـاي بیـن صفحـه و دیـوار و در نتیجـه کاهش عملکـرد صوتـي و حرارتي سـاختار مي شـود. همچنیـن در مناطق مرطـوب، عبـور و نفـوذ هـوا در فضـاي پشـت لایه پوششـي موجـب تجمع رطوبـت و در نتیجه ایجـاد نقصان در عملکرد سـاختار مي شـود.

 3. در صـورت اسـتفاده از صفحـات مرکـب MW ، ابتـدا بایـد در حاشـیه و وسـط پنـل یک لایه نـازک پرلفیکس (یـا بتونه درزگیـر) بر روي لایه پشـم معدني اجـرا شـود. بـراي ایـن منظـور، خمیـر پرلفیکـس (یـا بتونه درزگیـر) باید با فشـار اجرا شـده تا در الیاف پشـم معدنـي نفود کند. ایـن عملیات بـراي ایجاد اسـتحکام در لایـه پشـم معدني صـورت مي گیرد.
 4. بـراي نصـب صفحـات مي تـوان بـا اسـتفاده از جـک، پنل هـا را بـر روي دیـوار زمینـه مسـتقر نمود و سـپس بـا قـرار دادن قطعات دورریـز پنل (بـه عنوان لقمـه) بیـن صفحات و کـف، جـک را آزاد نمود.
 5. پـس از اسـتقرار صفحـات، بـا اسـتفاده از شمشـه و چکـش لاسـتیکي، پنل هـا بـر روي دیـوار زمینـه فشـرده و در جـاي خـود محکـم و تنظیم مي شـوند.

  صفحـات بایـد در کنـار یکدیگـر بـه صـورت شـاقول، هـم بـاد و مطابـق خطـوط راهنمـا در یک راسـتا قـرار گیرند. صفحـات با اسـتفاده از جـک و قطعات دورریـز پنـل، در جـاي خـود تثبیـت شـده تا چسـب پرلفیکـس (یـا بتونه درزگیـر) گیـرش نماید.
 6. پس از فشردن صفحات بر روي دیوار زمینه، ضخامت چانه هاي پرلفیکس باید حداقل 5 میلیمتر باشد.
 7. فاصلـه زمانـي تهیـه خمیـر پرلفیکـس تـا نصـب صفحات نباید زیاد باشـد. بـراي این منظـور، زمان گیرش اولیه چسـب پرفیکـس باید در نظر گرفته شـود.بـه طـور معمـول، نصـب صفحـات حداکثـر تـا 20 دقیقـه پـس از تهیـه خمیر پرفیکـس بایـد کامل شـود. همچنیـن توصیه مي شـود که خمیـر پرلفیکس بـه صـورت مرحلـه اي و هـر مرتبـه به انـدازه پوشـش کاري یک پنل تهیه شـود.

 8. در صـورت اسـتفاده از صفحـات مرکـب PS ، توصیـه مي شـود کـه پـس از نصـب صفحـات، هر صفحـه با حداقـل دو عامـل اتصال مناسـب به دیـوار زمینه متصـل شـده تـا در زمـان وقـوع حریـق، لایـه پوششـي ایسـتایي خـود را حفـظ نماید. عوامـل اتصـال مذکور بایـد از خمیـر بین پنـل و دیوار زمینـه عبور کـرده و حداقـل 40 میلیمتـر در دیـوار زمینه نفـوذ کنند.

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک