پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

دیوراهای بدون سازه

دیوراهای بدون سازه:

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف، ساختارهای سریع و کارآمدی جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی، پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان ها* می باشند. در این ساختار از یک لایه پنل گچی یا پنل مرکب (پنل گچی پوشش شده با لایه عایق) استفاده می شود.

صفحات مذکور، بدون زیرسازی فلزی و به وسیله چسب خمیری مخصوصی به نام پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه حاصل می شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری و پوشش های دیگر را خواهد داشت.

دیوراهای بدون سازه
دیوراهای بدون سازه

 

این روش در شرایط زیر قابل استفاده می‌باشد:

– دیوار زمینه شاقول، صاف، مستحکم، فاقد رطوبت و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

– فاصله میان لایه پوششی و دیوار زمینه محدود باشد.

– ارتفاع پوشش کاری حداکثر ۳ متر باشد.

دیوراهای بدون سازه
دیوراهای بدون سازه

تشریح مزایا:

بـدون شـک، مهمتریـن مزیـت دیوارهـاي پوششـي بـدون سـازه کنـاف، عـدم نیـاز بـه اجراي زیرسـازي اسـت. ایـن ویژگي موجـب کاهـش هزینـه و افزایش سـرعت اجـرا مي شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـاختار، مي تـوان بـدون افزایـش قابل توجـه وزن جـداره و با کمتریـن فضاي اشـغال، نـازک کاري و عایـق کاري جـداره را (آن هـم تنهـا در یـک مرحلـه اجرایي) انجـام داد.

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990