پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

دیوراهای بدون سازه

سیستم دیوارهای جداکننده

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف، ساختارهای سریع و کارآمدی جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی، پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان ها* می باشند. در این ساختار از یک لایه پنل گچی یا پنل مرکب (پنل گچی پوشش شده با لایه عایق) استفاده می شود.

صفحات مذکور، بدون زیرسازی فلزی و به وسیله چسب خمیری مخصوصی به نام پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه حاصل می شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری و پوشش های دیگر را خواهد داشت.

این روش در شرایط زیر قابل استفاده می‌باشد:

– دیوار زمینه شاقول، صاف، مستحکم، فاقد رطوبت و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

– فاصله میان لایه پوششی و دیوار زمینه محدود باشد.

– ارتفاع پوشش کاری حداکثر ۳ متر باشد.

دیوراهای بدون سازه

تشریح مزایا:

بـدون شـک، مهمتریـن مزیـت دیوارهـای پوششـی بـدون سـازه کنـاف، عـدم نیـاز بـه اجرای زیرسـازی اسـت. ایـن ویژگی موجـب کاهـش هزینـه و افزایش سـرعت اجـرا می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـاختار، می تـوان بـدون افزایـش قابل توجـه وزن جـداره و با کمتریـن فضای اشـغال، نـازک کاری و عایـق کاری جـداره را (آن هـم تنهـا در یـک مرحلـه اجرایی) انجـام داد.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک