پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

دیوار پوششي W623

دیوار پوششي W623

به لحاظ ساختاری، دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه، مشابه دیوارهای جداکننده کناف می باشند؛ با این تفاوت که پنل ها تنها در یک سمت ساختار نصب می شوند. مزیت اصلی این نوع ساختار، عدم وابستگی به شرایط دیوار زمینه است.

این نوع پوشش کاری، در موارد زیر قابل استفاده می باشد:
– زمانی که اجرای ساختار با کد حریق مد نظر باشد (به طور مثال در مقاوم سازی دیوارهای بنایی در برابر حریق در ساختمان های در حال بهره برداری).
– زمانی که پوشش کاری با ارتفاع بیش از ۳ متر مورد نظر باشد.
– زمانی که نصب بارهای طره ای با بارگذاری و محاسبات استاتیکی مشخص، مورد نظر باشد.
– زمانی که فاصله تاسیساتی زیادی جهت تعبیه لایه عایق و یا عبور تاسیسات حجیم مورد نیاز باشد.
– زمانی که دیوار زمینه ناشاقول، ناصاف، سست، دارای شرایط اتصال نامناسب، دارای آلودگی و یا شرایط نامساعد دیگری باشد.
– زمانی که استقلال کامل پوشش از دیوار زمینه مد نظر باشد (به طور مثال در بعضی از پروژه های مرمت و احیای ساختمان های تاریخی، جهت حفاظت از دیوار زمینه در زمان بهره برداری امروزی از بنا، می توان بدون آسیب به دیوار زمینه یک پوشش ایجاد نمود).

دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه در انواع W625, W626, W628, W629, W630 وجود دارد.

در این ساختار، پنل های گچي بر روي یک زیرسازي فلزي که به دیوار زمینه متصل است، پیچ مي شوند. وجود فاصله آزاد میان صفحات و دیوار زمینه، فضاي  تاسیساتي مناسبي جهت نصب لایه عایق و عبور تاسیسات الکتریکي و مکانیکي، آن هم بدون نیاز به شیارزني ، ایجاد مي نماید. این نوع پوشش کاري راه حل مناسبي جهت غلبه بر مشکلات اجرایي دیوار زمینه، نظیر ناشاقولي و ناصافي دیوار و یا شرایط نامناسب جهت اتصال پرلفیکس (رطوبت، میزان جذب، آلودگي و …) مي باشد. به طور مثال با این روش می توان یک پوشش براي دیوارهاي برشي بتني (که پوشش با سایر اندودها بر روي آن داراي محدودیت است) ایجاد نمود. با استفاده از این ساختار، پوشش کاری با ارتفاع تا 10 متر قابل اجرا مي باشد.

دیوار پوششي W623
دیوار پوششي W623

 اجزاي ساختار:

اجزاي مورد مصرف در ساختار W623 ، مشابه سقف کاذب یکپارچه کناف است؛ با این توضیح که در این ساختار:

  • سازه UD 28 (یا LN 25 ) به عنوان سازه هادي، در کف و سقف اجرا مي شود. سازه مذکور، اعضاي افقي قاب بازشوها را نیز تشکیل مي دهد.
  • سازه CD 60 (یا F47 ) اعضاي قائم زیرسازي را تشکیل مي دهد.
  • براکت، سازه هاي قائم را به دیوار زمینه متصل مي نماید.
  • در صورت استفاده از پنل گچی دیامانت، سازه UD28 به عنوان سازه هادی در کف و سقف و سازه CD60 به عنوان اعضای قائم زیرسازی اجرا می شود.
اجرای نمای خشک