پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

درز گیری و  آماده سازی

درزگیری و آماده سازی دیوار کناف

درزگیری و آماده سازی دیوار کناف: پـس از نصـب تاسیسـات الکتریکـی و مکانیکـی و اجـرای لایـه عایـق، پنل ها در سـمت دیگـر دیوار اجرا می شـوند. پـس از این مرحله، سـاختار دیـوار تکمیل

گشـته و آمـاده درزگیری و آماده سـازی می باشـد.

تذکـر: در سـاختارهای چنـد لایـه ای کـه دارای عملکـرد صوتـی و یـا دارای کـد حریق می باشـند، درزگیـری لایه های زیریـن با بتونـه درزگیر کنـاف الزامی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیـر برای درزگیـری لایه هـای زیرین ضـرورت ندارد.

 تمهیدات ویژه:

در صورتـی کـه احتمـال بـروز خیـز بیـش از 10 میلیمتر در سـقف سـازه ای وجود داشـته باشـد، بایـد با اجرای جزئیـات ویژه، اتصال کشـویی لغـزان در محل اتصـال دیـوار بـه سـقف اجـرا نمـود. توجـه شـود کـه در برخـی جزئیـات، از رانر ویـژه با بال بلند اسـتفاده شـده کـه در این صـورت، اسـتادها بایـد حداقل به انـدازه خیـز مـورد انتظار، کوتـاه تر بریده شـوند.

درزگیری و آماده سازی

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک