پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک

1-جهت نیل به اهداف اجرای نمای بی نقص، فنی، با آب بندی کامل، تهیه نقشه های Asbuilt  جهت بررسی وضعیت دقیق موجود نما و نقشه های Concept جهت هماهنگی نظرات کارفرما و مجزی و متعاقب آن تهیه نقشه های Shopdrawing  جهت هماهنگی واحد های فنی شرکت مجری با گروه های اجرایی و تهیه جزییات اجرایی جهت بر آورد مصالح مورد نیاز و تهیه نقشه های دستور برش متریال های خام به منظور نیل به حد اقل پرت و تهیه ریز متره، جهت سفارش مصالح مورد نیاز از سوی مجری الزامی می باشد.

2-پس از تهیه نقشه های کانسپت، تهیه فایل محاسبات سازه زیر سازی آهنی بر اساس آیین نامه 2800 ورژن 4 و رعایت مقررات ملی ساختمان در مورد رعایت الکترود مصرفی، نوع اتصالات و بعد جوش الزامی است.

3-اجرا عایق مناسب جهت جلوگیری از نفوذ حرارت، رطوبت و صوت برای اجرا کلیه نماهای خشک و ملاتی الزامی است و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی مذکور در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان خواهد شد.
که در این مورد می توان به دو روش ذیل عمل نمود.

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک

4-الف: استفاده از فوم سلول بسته بصورت پاششی بهضخامت 2.5 سانتی متر باعث جلوگیری از عبور صوت، حرارت و رطوبت خواهد شد.

ب: استفاده از عایق پشم شیشه که نسبت به روش اول با توجه به اتصال سازه زیرسازی به ساختمان و عدم امکان ایجاد پوشش کافی و افت لایه پشم شیشه فویل دارد در درجه دوم اهمیت قرار دارد و از سوی این شرکت به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.

ج: اجرا پوشش ملات سیمان به صورت پاششی بعد از اجرا سازه فلزی نمای خشک

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک