پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک:

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک
توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک

1-جهت نیل به اهداف اجرای نمای بی نقص، فنی، با آب بندی کامل، تهیه نقشه های Asbuilt  جهت بررسی وضعیت دقیق موجود نما و نقشه های Concept جهت هماهنگی نظرات کارفرما و مجزی و متعاقب آن تهیه نقشه های Shopdrawing  جهت هماهنگی واحد های فنی شرکت مجری با گروه های اجرایی و تهیه جزییات اجرایی جهت بر آورد مصالح مورد نیاز و تهیه نقشه های دستور برش متریال های خام به منظور نیل به حد اقل پرت و تهیه ریز متره، جهت سفارش مصالح مورد نیاز از سوی مجری الزامی می باشد.

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک
توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک

2-پس از تهیه نقشه های کانسپت، تهیه فایل محاسبات سازه زیر سازی آهنی بر اساس آیین نامه 2800 ورژن 4 و رعایت مقررات ملی ساختمان در مورد رعایت الکترود مصرفی، نوع اتصالات و بعد جوش الزامی است.

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک
توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک

3-اجرا عایق مناسب جهت جلوگیری از نفوذ حرارت، رطوبت و صوت برای اجرا کلیه نماهای خشک و ملاتی الزامی است و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی مذکور در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان خواهد شد.
که در این مورد می توان به دو روش ذیل عمل نمود.

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک
توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک

4-الف: استفاده از فوم سلول بسته بصورت پاششی بهضخامت 2.5 سانتی متر باعث جلوگیری از عبور صوت، حرارت و رطوبت خواهد شد.

ب: استفاده از عایق پشم شیشه که نسبت به روش اول با توجه به اتصال سازه زیرسازی به ساختمان و عدم امکان ایجاد پوشش کافی و افت لایه پشم شیشه فویل دارد در درجه دوم اهمیت قرار دارد و از سوی این شرکت به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.

ج: اجرا پوشش ملات سیمان به صورت پاششی بعد از اجرا سازه فلزی نمای خشک

توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک
توصیه های فنی اجرا انواع نمای خشک
اجرای نمای خشک