پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

تقویت قاب پیرامونی

تقویت قاب پیرامونی:

بـرای حصـول اطمینـان از اسـتحکام سـاختار (بـه ویـژه جهت جلوگیـری از انتقال لرزش های ناشـی از باز و بسـته شـدن در)، اسـتادها در طرفیـن چهارچوب توسـط رانـر تقویـت می گردنـد. رانـر تقویتـی، در کل طـول اسـتاد اجـرا می شـود (با ایـن توضیح کـه برای سـهولت در نصـب، رانر تقویتـی را می تـوان قدری کوتاهتـر بریـد تـا در رانرهـای سـقف و کـف نفـوذ نکنـد). بـرای ایـن منظـور، رانـر تقویتـی موقتا توسـط پـرچ به اسـتاد متصـل گردیده کـه در هنـگام نصب صفحـات، اتصـال نهایـی میـان این دو سـازه توسـط پیـچ  TB تامین می گردد.

توضیح: مراتب فوق الذکر برای درهای با وزن حداکثر 25 کیلوگرم و ابعاد متعارف مناسب است. برای اجرای درهای با وزن و ابعاد نامتعارف، استفاده از پروفیل UAو یا سازه کشي فولادی و انتقال بار به بدنه اصلي ساختمان لازم خواهد بود (به طور معمول از قوطی فولادی استفاده می شود) در صورت استفاده از پروفیل قوطی فولادی تعیین مقطع مورد نیاز جهت سازه مذکور، بر حسب بار در مورد مصرف و ارتفاع طبقه و بدون در نظر گرفتن نقش دیوار کناف در تحمل بارها،توسط طراح می

باید تعیین گردد (در واقع، سازه مورد نظر مانند ستونی است که دیوار کناف به آن منتهی گردیده است).
تقویت قاب پیرامونی
تقویت قاب پیرامونی

 

 

 

 

کافیست نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990