پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

تقویت قاب پیرامونی

بـرای حصـول اطمینـان از اسـتحکام سـاختار (بـه ویـژه جهت جلوگیـری از انتقال لرزش های ناشـی از باز و بسـته شـدن در)، اسـتادها در طرفیـن چهارچوب توسـط رانـر تقویـت می گردنـد. رانـر تقویتـی، در کل طـول اسـتاد اجـرا می شـود (با ایـن توضیح کـه برای سـهولت در نصـب، رانر تقویتـی را می تـوان قدری کوتاهتـر بریـد تـا در رانرهـای سـقف و کـف نفـوذ نکنـد). بـرای ایـن منظـور، رانـر تقویتـی موقتا توسـط پـرچ به اسـتاد متصـل گردیده کـه در هنـگام نصب صفحـات، اتصـال نهایـی میـان این دو سـازه توسـط پیـچ  TB تامین می گردد.

توضیح: مراتب فوق الذکر برای درهای با وزن حداکثر 25 کیلوگرم و ابعاد متعارف مناسب است. برای اجرای درهای با وزن و ابعاد نامتعارف، استفاده از پروفیل UAو یا سازه کشی فولادی و انتقال بار به بدنه اصلی ساختمان لازم خواهد بود (به طور معمول از قوطی فولادی استفاده می شود) در صورت استفاده از پروفیل قوطی فولادی تعیین مقطع مورد نیاز جهت سازه مذکور، بر حسب بار در مورد مصرف و ارتفاع طبقه و بدون در نظر گرفتن نقش دیوار کناف در تحمل بارها،توسط طراح می

باید تعیین گردد (در واقع، سازه مورد نظر مانند ستونی است که دیوار کناف به آن منتهی گردیده است).

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک